Nieuwe data commissievergaderingen

De eerstvolgende commissievergadering Sociaal Domein is donderdag 18 mei 2017 (in plaats van 16 mei) en het vervolg van de commissievergadering Fysiek Domein & Middelen is dinsdag 23 mei 2017.

Commissie Sociaal Domein

De raadscommissievergadering Sociaal Domein van dinsdag 16 mei 2017 is verplaatst naar donderdag 18 mei 2017 met een aangepaste agenda. De ‘presentatie over de Open Monumentendag’ wordt later gegeven. De commissievergadering Sociaal Domein begint op donderdag 18 mei 2017 om 20.00 uur en de agenda is als volgt:

1. Opening   
2. Vaststellen agenda en vergaderorde   
3. Vragenhalfuur inwoners   
4. Verslagen van de vergadering van d.d. 11 april 2017 + toezeggingenlijst   
5. Rondvraag   
6. Raadsvoorstel: Realisatie dorpshuisfunctie en sportaccommodatie bij Stad & Esch Diever   
7. Raadsvoorstel: Aanpassing Verordening maatschappelijk welzijn 2018   

8. Ingekomen stukken en mededelingen   
9. Informatie van het college van burgemeester en wethouders   
10. Informatie van het college over verbonden partijen   
11. Sluiting 

Toelichtingen

Bij het agendapunt ‘Informatie van het college…’ gaat het om besluiten van het college die ter kennisgeving aan de commissieleden zijn gestuurd. De leden van de commissie kunnen tijdens de vergadering verhelderende vragen stellen over deze informatiestukken. Discussie over deze informatiestukken is niet mogelijk.

Over de punten op de agenda die schuin gedrukt staan, kan een ieder – maximaal vijf minuten – inspreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raadsleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521.

Tijdens het vragenhalfuur voor burgers kunnen inwoners van Westerveld, de gemeenteraad – maximaal vijf minuten – toespreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur dient u zich vooraf aan te melden en aan te geven waarover u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de vergadering, tel 14 0521. Aan het gebruik van het vragenhalfuur zijn spelregels verbonden waarover de griffie u kan informeren.

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden op de vergaderkalender op iBabs Online
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger

Commissievergadering Fysiek Domein & Middelen

Het vervolg van de commissievergadering Fysiek Domein & Middelen (gestart op dinsdag 9 mei 2017) is op dinsdag 23 mei 2017, aanvang 20.00 uur. Deze commissievergadering start met de behandeling van het raadsvoorstel ‘Glasvezel - afronding Voorbereidingsfase + hoe verder’. De agenda van de vergadering:

1. Heropening van de geschorste vergadering van 9 mei 2017   
2. Raadsvoorstel: Glasvezel - afronding Voorbereidingsfase + hoe verder (start bij de 1e termijn)  
3. Ingekomen stukken en mededelingen   
4. Informatie van het college van burgemeester en wethouders   
5. Informatie van het college over verbonden partijen   
6. Sluiting   

Toelichtingen

Bij het agendapunt ‘Informatie van het college…’ gaat het om besluiten van het college die ter kennisgeving aan de commissieleden zijn gestuurd. De leden van de commissie kunnen tijdens de vergadering verhelderende vragen stellen over deze informatiestukken. Discussie over deze informatiestukken is niet mogelijk.

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden op de vergaderkalender op iBabs Online
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger