Commissievergaderingen 8 mei 2018

De raadscommissies Sociaal Domein en Fysiek Domein en Middelen vergaderen beide op dinsdag 8 mei a.s. De raadscommissie Sociaal Domein begint om 19:30 uur en de raadscommissie Fysiek Domein en Middelen begint om 20:00 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in de raadzaal. De agenda’s van deze vergaderingen zijn als volgt:

Raadscommissie Sociaal Domein, aanvang 19:30 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en vergaderorde
 3. Vragen halfuur voor inwoners
 4. Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering 10 april 2018 + toezeggingenlijst
 5. Rondvraag
 6. Toelichting werkzaamheden en jaarverslag 2017 door sociale ombudsfunctionaris
 7. Presentatie onderzoek VN-verdrag en vaststellen lokale inclusie agenda
 8. Ingekomen stukken en mededelingen
 9. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
 10. Informatie over verbonden partijen
 11. Sluiting

De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen, aanvang 20:00 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en vergaderorde
 3. Vragen halfuur voor inwoners
 4. Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering 3 april 2018 + toezeggingenlijst
 5. Rondvraag
 6. Agendavoorstel VVD en Progressief Westerveld over jaarverslag 2017 Rekenkamercommissie Westerveld
 7. Voorstel nota verbonden partijen 2018
 8. Voorstel beleidsnota garantstellingen gemeente Westerveld
 9. Voorstel vaststelling bestemmingsplan "Partiële herziening Kleine Kernen, woningbouw Zorgvlied"
 10. Voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
 11. Ingekomen stukken en mededelingen
 12. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
 13. Informatie over verbonden partijen
 14. Sluiting

Toelichtingen

 • Bij het agendapunt ‘Informatie van het college…’ gaat het om besluiten van het college die ter kennisgeving aan de commissieleden zijn gestuurd. De leden van de commissie kunnen tijdens de vergadering verhelderende vragen stellen over deze informatiestukken. Discussie over deze informatiestukken is niet mogelijk.
 • Over de punten op de agenda die schuin gedrukt staan, kan een ieder – maximaal vijf minuten – inspreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raadsleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521
 • Tijdens het vragenhalfuur voor burgers kunnen inwoners van Westerveld, de gemeenteraad – maximaal vijf minuten – toespreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur dient u zich vooraf aan te melden en aan te geven waarover u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de vergadering, tel 14 0521. Aan het gebruik van het vragenhalfuur zijn spelregels verbonden waarover de griffie u kan informeren.
 • De vergadering is te volgen op de publieke tribune en webcast
 • De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online.
 • Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
  Achter site invullen: Westerveld
  Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger