Commissievergadering 5 juni

De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op dinsdag 5 juni a.s. om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van deze vergadering is:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en vergaderorde
 3. Vragenhalfuur voor inwoners
 4. Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering 8 mei 2018 + toezeggingenlijst
 5. Rondvraag
 6. Voorstel vaststellen jaarrekening 2017 gemeente Westerveld
 7. Voorstel jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018, kaderbrief 2019, begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 RUD
 8. Voorstel Recreatieschap Drenthe jaarrekening 2017 en begroting 2019
 9. Voorstel jaarverslag en jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Drenthe
 10. Voorstel ontwerp omgevingsvergunning Groningerweg 5 Diever - ontwerp verklaring van geen bedenkingen
 11. Voorstel vaststelling bestemmingsplan ‘De Valderse Dwingeloo, partiële herziening bedrijventerrein’
 12. Voorstel ontwerp omgevingsvergunning Eemster 1a - ontwerp verklaring van geen bedenkingen
 13. Voorstel partiële herziening afvalstoffenbeleid
 14. Voorstel VVGB Venesluis 7 te Dwingeloo
 15. Voorstel vaststelling verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Westerveld over 2017
 16. Ingekomen stukken en mededelingen
 17. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
 18. Informatie over verbonden partijen
 19. Sluiting

Toelichtingen

Bij het agendapunt ‘Informatie van het college…’ gaat het om besluiten van het college die ter kennisgeving aan de commissieleden zijn gestuurd. De leden van de commissie kunnen tijdens de vergadering verhelderende vragen stellen over deze informatiestukken. Discussie over deze informatiestukken is niet mogelijk.

Over de punten op de agenda die schuin gedrukt staan, kan een ieder – maximaal vijf minuten – inspreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raadsleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521

Tijdens het vragenhalfuur voor burgers kunnen inwoners van Westerveld, de gemeenteraad – maximaal vijf minuten – toespreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur dient u zich vooraf aan te melden en aan te geven waarover u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de vergadering, tel 14 0521. Aan het gebruik van het vragenhalfuur zijn spelregels verbonden waarover de griffie u kan informeren.

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online.

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger