Formatie Westerveld afgerond

De afgelopen weken hebben vertegenwoordigers namens de partijen Progressief Westerveld, DSSW-SW en Gemeentebelangen onderhandeld over de totstandkoming van een nieuwe coalitie in de gemeente Westerveld. Het resultaat daarvan is maandagavond 7 mei 2018 voorgelegd aan de fracties van de drie partijen en deze hebben daarmee ingestemd. Dit betekent dat de formatie in Westerveld is afgerond.

Het akkoord bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel bevat een aantal uitgangspunten waarop partijen elkaar gevonden hebben. Deze uitgangspunten bepalen de politieke koers voor de komende jaren. Het tweede onderdeel betreft een aantal onderwerpen waarvan de uitkomst in de besluitvorming nog niet vaststaat. Dit zijn samenlevingsakkoorden waarvan afgesproken is dat deze de komende periode in samenspraak met zowel inwoners als de gemeenteraad tot stand kunnen komen. Onderwerpen over maatschappelijke vraagstukken worden daarmee zoveel mogelijk vanuit en met de samenleving tot een oplossing gebracht.

Raadsvergadering

Het akkoord 'Grensverleggend besturen - uitgangspunten en samenlevingsakkoorden 2018-2022' wordt woensdag 16 mei 2018 besproken in de gemeenteraad. De vergadering is in de raadzaal en begint om 20.00 uur. De agenda van deze raadsvergadering is:

  1. Opening
  2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
  3. Ingekomen stukken
  4. Bestuursakkoord
  5. Benoeming en installatie wethouders/ontheffing ingezetenschap
  6. Toelating en installatie van de heer J.H. Bruursema tot lid van de gemeenteraad
  7. Sluiting

Toelichtingen

Bovenstaande agenda is/wordt gepubliceerd in De Westervelder van 9 mei 2018. In die agenda staat de bespreking van ‘Grensverleggend besturen – uitgangspunten en samenlevingsakkoorden 2018-2022’ bij punt 4 aangekondigd als: Bestuursakkoord.

De beoogd wethouders zijn de heren W.J.N.M. de Jong (Progressief Westerveld), H. Doeven (DSSW/SW) en J.Y.A. de Haas (Gemeentebelangen).

Vergadering volgen en stukken

Iedere raads- en commissievergadering is te volgen op de publieke tribune in de raadzaal en online via webcast

De vergaderstukken - en dus ook het document ‘Grensverleggend besturen – uitgangspunten en samenlevingsakkoorden 2018-2022’ - is te downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger