Voorlopige portefeuilleverdeling nieuw college

Woensdag 16 mei 2018 staat de benoeming en installatie van de wethouders de heren W.J.N.M. de Jong (Progressief Westerveld), H. Doeven (DSSW/SW) en J.Y.A. de Haas (Gemeentebelangen) op de agenda van de gemeenteraad. De voorlopige portefeuilleverdeling binnen het college van burgemeester en wethouders is daarna als volgt:

Burgemeester Jager

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bedrijfsvoering en algemene zaken
 • Monumentenbeleid, archeologie en UNESCO
 • Lokale economie, recreatie en toerisme (gedeeltelijk en de exacte verdeling wordt nog besproken)
 • Cultuurbeleid (gedeeltelijk en de exacte verdeling wordt nog besproken)

Kandidaat-wethouder De Jong

 • Financiën en belastingen, waaronder: treasury, belastingen, grondexploitatie, gemeentelijke eigendommen, algemene baten en lasten, reserves en het project snel internet
 • Cultuurbeleid (gedeeltelijk en de exacte verdeling wordt nog besproken)
 • Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder: ruimtelijk beleid, volkshuisvesting en lelieteelt  
 • Duurzaamheid, energie 

Kandidaat-wethouder De Haas

 • Lokale economie, vrijetijdseconomie, werk & inkomen, waaronder: lokale economie, recreatie en toerisme (gedeeltelijk en de exacte verdeling wordt nog besproken), arbeidsmarktbeïnvloeding, minimabeleid, inkomensvoorziening, werkvoorziening
 • Burgerparticipatie
 • Zorg, welzijn en cultuur, waaronder: zorgbeleid/Wmo, sociaal cultureel werk en vreemdelingenbeleid

Kandidaat-wethouder Doeven

 • Beheer openbare ruimte & milieu, waaronder: wegen, groen & verkeer en overige ruimte, verkeersveiligheid, milieubeleid en afval, reiniging, riolering
 • Onderwijs, sport en jeugdzorg, waaronder: basisonderwijs, lokaal onderwijsbeleid, sport inclusief zwembaden en dorpshuizen, jeugdbeleid

Meer informatie over de heren De Jong, De Haas en Doeven 

Eerder nieuwsbericht over de formatie en collegevorming