Commissievergadering 6 juni

De raadscommissie Fysiek Domein en Middelen vergadert op donderdag 6 juni 2019 om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van deze vergadering is:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en vergaderorde
 3. Vragenhalfuur voor inwoners
 4. Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering 7 mei 2019 + toezeggingenlijst
 5. Rondvraag
 6. Voorstel verordening rechtspositie raads- en commissieleden
 7. Voorstel vaststelling verslag horizontale verantwoording archiefbeheer van de gemeente Westerveld over 2018
 8. Voorstel vaststelling bestemmingsplan 'Vledder-Noord, partiële herziening zorgvoorziening'
 9. Voorstel afvalstoffenverordening Westerveld 2019 en Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Westerveld 2019
 10. Voorstel begrotingswijziging 2019, ontwerpbegroting 2020, jaarverslag en -rekening 2018 GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe
 11. Voorstel jaarrekening 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 van de RUD Drenthe
 12. Voorstel Recreatieschap Drenthe jaarrekening 2018 en begroting 2020
 13. Voorstel ontwerpbegroting 2020 VRD, jaarverslag en -rekening 2018 VRD en een verzoek om een aanvullende financiële bijdrage voor de reserves
 14. Ingekomen stukken en mededelingen
 15. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
 16. Informatie over verbonden partijen
 17. Voorstel Grondexploitatie Vledder Noord fase 1A (besloten)
 18. Sluiting

Toelichting

Bij het agendapunt ‘Informatie van het college…’ gaat het om besluiten van het college die ter kennisgeving aan de commissieleden zijn gestuurd. De leden van de commissie kunnen tijdens de vergadering verhelderende vragen stellen over deze informatiestukken. Discussie over deze informatiestukken is niet mogelijk.

Over de punten op de agenda die schuin gedrukt staan, kan een ieder – maximaal vijf minuten – inspreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raadsleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521

Tijdens het vragenhalfuur kunnen inwoners van Westerveld, de gemeenteraad – maximaal vijf minuten – toespreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur dient u zich vooraf aan te melden en aan te geven waarover u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de vergadering, tel 14 0521. Aan het gebruik van het vragenhalfuur zijn spelregels verbonden waarover de griffie u kan informeren.

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en webcast.

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online.

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger