College van Westerveld wil meer duidelijkheid in gaswindossiers

Inwoners verdienen meer concrete waarborging

Volgens de gemeente Westerveld zitten er nog te veel open eindjes aan de gaswindossiers. De gemeente blijft aandringen op goede informatievoorziening, duidelijkheid over schadeafhandeling, nulmeting en goede meetsystematiek voor bodemdaling en trillingen.

Beroepschrift Wapse

Het ministerie van Economische Zaken heeft vlak voor de zomervakantie twee besluiten genomen: de minister heeft ingestemd met het winningsplan voor de gaswinning in Wapse en met de omgevingsvergunning voor de ophoging van de capaciteit. De gemeente Westerveld heeft hier beroep tegen aangetekend. Het college heeft in het voortraject van de besluitvorming er op aangedrongen om bepaalde voorwaarden op te nemen. Bijvoorbeeld over het uitvoeren van een bouwkundige nulmeting aan bouwwerken, schade afhandeling en het meetsysteem voor bodemdaling en trillingen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de besluiten, maar het college is van mening dat deze voorwaarden nog steeds te vaag zijn. Daarnaast bieden de opgenomen voorwaarden onvoldoende waarborg voor de inwoners.

Zienswijze Eesveen en Vinkega

Op dit moment ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gewijzigde gaswinning bij Eesveen en Vinkega ter inzage. Het college heeft het voornemen om tegen dit besluit een zienswijze in te dienen. De zienswijze zal zich wederom richten op: goede informatieverstrekking voor de inwoners, duidelijkheid over schadeafhandeling, nulmeting en goede meetsystematiek.

Besluitvorming rondom gaswinning gebeurt door de minister van Economische Zaken en Klimaat in het kader van de Mijnbouwwet. Gemeenten, waterschappen en provincies hebben sinds januari 2017 een adviserende rol in het voortraject.