Commissievergadering 7 december 2017

De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op donderdag 7 december 2017, om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van deze vergadering is:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en vergaderorde
 3. Vragenhalfuur voor inwoners
 4. Verslagen van de vergadering van d.d. 18 mei 2017 + toezeggingenlijst
 5. Rondvraag
 6. Informatievoorziening college over de IGSD
 7. Voorstel evaluatie Sociale Structuurvisie
 8. Voorstel toestemming aangaan gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer
 9. Algemene subsidieverordening gemeente Westerveld 2018
 10. Voorstel investeringssubsidie vv Dwingeloo tbv uitbreiding huidige kleed- en wasaccommodatie
 11. Ingekomen stukken en mededelingen
 12. Informatie van het college van burgemeester en wethouder
 13. Informatie over verbonden partijen
 14. Actief aan de slag met het VN-verdrag
 15. Sluiting

Toelichtingen

Bij het agendapunt ‘Informatie van het college…’ gaat het om besluiten van het college die ter kennisgeving aan de commissieleden zijn gestuurd. De leden van de commissie kunnen tijdens de vergadering verhelderende vragen stellen over deze informatiestukken. Discussie over deze informatiestukken is niet mogelijk.

Over de punten op de agenda die schuin gedrukt staan, kan een ieder – maximaal vijf minuten – inspreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raadsleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat maandag 4 december a.s. vóór 12:00 uur te melden aan de griffier, tel. 14 0521

Tijdens het vragenhalfuur voor burgers kunnen inwoners van Westerveld, de gemeenteraad – maximaal vijf minuten – toespreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur dient u zich vooraf aan te melden en aan te geven waarover u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de vergadering, tel 14 0521. Aan het gebruik van het vragenhalfuur zijn spelregels verbonden waarover de griffie u kan informeren.

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online. Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger