Commissievergadering 13 november 2018

De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 13 november 2018 om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van deze vergadering is:

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda en vergaderorde
  3. Vragenhalfuur voor inwoners
  4. Vaststellen van het verslag van de raadscommissievergadering 11 september 2018 + toezeggingenlijst
  5. Rondvraag
  6. Informatieverstrekking college over experimenten aanpak Sociaal Domein 2018 - 2019
  7. Ingekomen stukken en mededelingen
  8. Informatie van het college van burgemeester en wethouders
  9. Informatie over verbonden partijen
  10. Sluiting

Toelichtingen

Bij het agendapunt ‘Informatie van het college…’ gaat het om besluiten van het college die ter kennisgeving aan de commissieleden zijn gestuurd. De leden van de commissie kunnen tijdens de vergadering verhelderende vragen stellen over deze informatiestukken. Discussie over deze informatiestukken is niet mogelijk.

Over de punten op de agenda die schuin gedrukt staan, kan een ieder – maximaal vijf minuten – inspreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raadsleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521

Tijdens het vragenhalfuur kunnen inwoners van Westerveld, de gemeenteraad – maximaal vijf minuten – toespreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Als u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur dient u zich vooraf aan te melden en aan te geven waarover u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 16.30 uur op de dag voorafgaand aan de dag van de vergadering, tel 14 0521. Aan het gebruik van het vragenhalfuur zijn spelregels verbonden waarover de griffie u kan informeren.

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalende op iBabs Online. Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger