Raadsvergadering 27 november

De raad vergadert op dinsdag 27 november 2018 om 20.00 uur in de raadszaal. De agenda van deze vergadering is als volgt:

1.    Opening
2.    Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
3.    Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 30 oktober 2018 + toezeggingenlijst
4.    Ingekomen stukken
5.    Rondvraag
6.    Voorstel Najaarsrapportage 2019
7.    Voorstel naar aanleiding van het onderzoek rekenkamercommissie: De werking van de Sociale Structuurvisie
8.    Sluiting


Toelichtingen

1.    De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via: www.gemeentewesterveld.nl
2.    De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
3.    Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:

Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger