Politieke avond Westerveld 3 december 2019

De raad vergadert op dinsdag 3 december 2019 om 20.00 uur in de raadszaal.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

  1. Raadsvergadering (besluitvorming)
    •    Voorstel over vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018
    •    Voorstel over het kenbaar maken van wensen en bedenkingen op het voornemen van de RUD Drenthe om lid te worden van een werkgeversvereniging
  2. Debat over de belastingverordeningen 2020
  3. Pauze
  4. Debat over de evaluatie en besluit voortzetting Stichting Ondernemersfonds Westerveld (Vervolg)
  5. Voorstel de woonvisie (Vervolg)

De vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad van Westerveld zijn anders opgebouwd dan voorheen. In de afgelopen jaren was ‘het ritme’ als volgt: eens in de vier weken een raadsvergadering op dinsdagavond en op de tussenliggende dinsdagavond óf een commissievergadering Fysiek Domein en Middelen óf  een commissievergadering Sociaal Domein óf een thema-avond. De dinsdagavond is nog steeds dé avond waarop raads- en commissieleden bijeenkomen, maar spreken we nu van een Politieke avond Westerveld (die eens in de twee weken wordt gehouden).  

Een Politieke avond Westerveld bevat verschillende ‘blokken’. In principe start de avond om 20.00 uur waarin de (voltallige) gemeenteraad besluiten neemt. Daarna volgen blokken waarin informatie verstrekt wordt aan commissie- en raadsleden, waar plek is voor de dialoog en waarin gedebatteerd wordt. Nadat over een onderwerp voldoende informatie uitgewisseld is en bediscussieerd is (dat kan na één of na meerdere Politieke avonden zijn), is het rijp voor besluitvorming op de eerstvolgende Politieke avond.

De avond bijwonen/volgen

Tijdens de Politieke avond Westerveld zijn belangstellenden welkom op de publieke tribune. Ook is de Politieke avond Westerveld te volgen via webcast

Inspreken

Het is mogelijk om voorafgaand aan een debatblok maximaal vijf minuten in te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u contact opnemen met de griffier.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger