Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld 2018’

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Buitengebied Westerveld 2018’ gewijzigd vast te stellen.

Alle binnengekomen zienswijzen zijn opgenomen in de ‘Reactienota zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018’ en van beantwoording voorzien. Bij de beantwoording is aangegeven of een zienswijze aanleiding geeft om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren en om in te stemmen met de beantwoording zoals opgenomen in de reactienota.

Behandeling voorstel

Het voorstel wordt tijdens de politieke avond op 19 november 2019 behandeld. De reactienota zienswijzen en andere bijbehorende stukken zijn te downloaden via de vergaderkalender op iBabs online, op de website van de gemeente Westerveld. Besluitvorming op de zienswijzen en het bestemmingsplan staat gepland voor de politieke avond van 3 december 2019.  

Reactienota zienswijzen bestemmingsplan Buitengebied Westerveld 2018

De voorgestelde beantwoording van de zienswijzen is opgenomen in een reactienota. In de inleiding van de reactienota worden verschillende algemene aspecten behandeld, waaronder een eventuele planologische regeling over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een groot deel van de zienswijzen heeft betrekking op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Op basis van uitgebrachte adviesrapporten wordt voorgesteld geen spuitvrije zones in het bestemmingsplan op te nemen. Het college kiest voor een vervolgaanpak in samenwerking met de provincie en het ministerie van LNV.

Verbetering raadpleegbaarheid en inzichtelijkheid bestemmingen buitengebied

Met de vaststelling van dit bestemmingsplan worden verschillende bestemmingsplannen die in het buitengebied van kracht zijn, in één bestemmingsplan ondergebracht. De raadpleegbaarheid en inzichtelijkheid van bestemmingen in het buitengebied worden hierdoor sterk verbeterd. Het bestemmingsplan voorziet tevens in de reparatie van het op 17 juli 2019 door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan ‘Buitengebied Agrarische gronden’. Dit heeft de Raad van State gedaan in verband met de ongeldig verklaring van de Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS-uitspraak). In het bestemmingsplan is opgenomen dat ontwikkelingen waarbij de stikstofdepositie toeneemt, niet zijn toegestaan.