Sluitende begroting 2022 aangeboden aan raad

Het college van Westerveld heeft de Begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad: een realistische begroting met positieve saldi voor 2022 en de jaren daarna. Deze overschotten zijn het resultaat van onder andere een positief uitvallende septembercirculaire.

Septembercirculaire en extra middelen jeugdzorg in 2022

De septembercirculaire is een document van het Rijk waarin staat, welk bedrag gemeenten van het Rijk krijgen en hoe de verdeling is. De bedragen kunnen voor algemene doelen zijn of voor specifieke terreinen zoals Wmo of Jeugdzorg. In de septembercirculaire is bijvoorbeeld ook ruimte opgenomen voor het opvangen van stijgende lonen en prijzen. Onlangs is duidelijk geworden, hoeveel Westerveld in 2022 extra krijgt voor jeugdzorg. Van de ruim € 1,3 miljard die landelijk beschikbaar is voor gemeenten, krijgt Westerveld ruim € 1 miljoen extra voor jeugdzorg. Het college verwacht deze middelen ook echt nodig te hebben voor jeugdzorg in 2022. Voor de jaren daarna is nog niet duidelijk hoeveel extra geld beschikbaar komt en daarom zijn de bedragen voor de komende jaren ‘behoudend’ ingevuld in de begroting. De septembercirculaire heeft in 2022 een positief effect van ruim € 700.000,- op de begroting.

OZB-verhoging

Om het huishoudboekje ook de komende jaren op orde te hebben én daarmee aan een volgend college een sluitende begroting over te dragen, stelt het college een OZB-verhoging voor woningen voor. In het voorstel wordt de OZB voor woningen met in totaal € 250.000 verhoogd. Dat is een stijging van het tarief van 0,1090% naar 0,1113%. Samen met de positief uitvallende septembercirculaire zorgt deze maatregel voor een structureel sluitend financieel perspectief.

Ombuigingen

In deze begroting zijn besparingen verwerkt, die begin juli in de gemeenteraad besproken zijn met de behandeling van de zogeheten Voorjaarsrapportage. Dit zijn bijvoorbeeld besparingen op het gebied van vastgoed, onderhoud in de openbare ruimte en besparingen op subsidies. De ingeboekte besparing in 2022 zijn circa € 130.000 in 2022 en de besparingen lopen in 2023 op naar circa € 350.000,-. Ondertussen wordt samen met grote subsidieontvangers gekeken of er nog slimmer samengewerkt kan worden aan maatschappelijke opgaven en overlap van taken voorkomen kan worden.

Herijking gemeentefonds nog niet duidelijk

Gemeenten en provincies ontvangen jaarlijks geld van het Rijk: gemeenten krijgen geld uit het Gemeentefonds en voor provincies is er het Provinciefonds. De fondsbeheerders (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de staatssecretaris van Financiën) onderzoeken samen met gemeenten, hoe het geld het best verdeeld kan worden. Het is nog onzeker welk effect deze herijking van het gemeentefonds voor onze gemeente heeft. Het college heeft zich in P10-verband en via de VDG georganiseerd, om de belangen van de gemeente te behartigen.

Laatste begroting van de collegeperiode

De Begroting 2022 is de laatste begroting van deze collegeperiode: op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het college blikt daarom in het voorwoord terug op de afgelopen jaren en de resultaten die zijn behaald op de verschillende (begrotings)thema’s zoals de Regionale Energietransitie (RES), het grondbeleid, het grondstoffenplan, het armoedebeleid, de behaalde UNESCO-werelderfgoedstatus en de RegioDeal Zwolle. Ook blikt het college terug op de eerste fase van de coronapandemie, die veel heeft gevraagd van de wendbaarheid, het geduld, het  uithoudingsvermogen en de creativiteit van de gemeentelijke organisatie, de inwoners en ondernemers. Het college ziet dat er naoberschap én veerkracht in de Drentse en Westerveldse samenleving zit!

Behandeling

De Begroting 2022 en de Najaarsrapportage 2021 worden in de gemeenteraadsvergadering van 9 november 2020 behandeld. De vergadering start om 15.00 uur en is online te volgen via webcast.

Documenten

De Begroting 2022 en Najaarsrapportage 2021 zijn te downloaden op iBabs Online.