College Westerveld weer voltallig

Op dinsdagavond 29 oktober 2019 is de heer K.H. (Klaas) Smidt geïnstalleerd als wethouder in de gemeente Westerveld. Het college van burgemeester en wethouders van Westerveld is weer voltallig.

In augustus jl. nam de heer W.J.N.M. (Wilfried) de Jong van Progressief Westerveld afscheid als wethouder. De coalitie in Westerveld wordt nu gevormd door de fracties DSSW-SW, VVD en Gemeentebelangen en het college wordt gevormd door:

 • burgemeester H. (Rikus) Jager,
 • wethouder H. (Henk) Doeven (DSSW-SW),
 • wethouder K.H. (Klaas) Smidt (VVD) en
 • wethouder J.Y.A. (Jelle) de Haas (Gemeentebelangen).

De heer Smidt was ook in de collegeperiodes 2010-2014 en 2014-2018 wethouder in de gemeente Westerveld namens de VVD-fractie.

De portefeuilleverdeling

De beleidsterreinen zijn als volgt verdeeld over de collegeleden:

Burgemeester Jager

 • Wettelijke taken zoals Openbare orde en veiligheid
 • Algemene zaken
 • Monumentenbeleid, archeologie en UNESCO
 • Leerstoel
 • Gedeelte van lokale economie en cultuur

Wethouder Doeven

 • Beheer openbare ruimte waaronder wegen, groen, verkeer(sveiligheid), afval, reiniging, riolering
 • Duurzaamheid (technisch) inclusief energiestrategie
 • Natuurterreinen
 • Sport en maatschappelijke voorzieningen (waaronder dorpshuizen, zwembaden, sportaccommodaties)
 • Handhaving
 • Gedeelte van cultuur

Wethouder Smidt

 • Financiën en belastingen
 • Ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, omgevingswet, grondzaken
 • Jeugdzorg en onderwijs
 • Samenwerkingsverbanden Regio Zwolle, ONS en P10

Wethouder De Haas

 • Lokale economie (gedeelte), recreatie en toerisme
 • Duurzame landbouw
 • Sociaal domein (Wmo en Participatiewet, excl. Jeugdzorg)
 • Volksgezondheid