Begroting 2021 met realistisch perspectief

Het college van Westerveld heeft de Begroting 2021 aangeboden aan de gemeenteraad: een realistische begroting met weliswaar een tekort in 2021, maar met positieve saldi voor de jaren daarna (2022 tot en met 2024).

Daarmee blijft de algemene reserve op peil én de verwachte groei in het sociale domein is daarbij volledig meegenomen. De extra geraamde lasten gaan van € 350.000,- in 2021 naar € 800.000,- in 2024. Een aantal posten kon nog niet verwerkt worden zoals het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) en de verduurzaming van gebouwen omdat deze nu in een afrondende fase zijn: de financiële vertaling en besluitvorming door de raad moeten nog plaatsvinden.

Om deze begrotingsresultaten te realiseren is een verhoging van de lokale lasten nodig. Ten eerste betreft het kostendekkend maken van de afvalstoffenheffing. En ten tweede doet het college het voorstel om de OZB voor woningeigenaren extra te laten stijgen. Per huishouden van drie personen gaat het om een bedrag per maand van circa € 7.00,-

Zorgen door corona

De Begroting 2021 is aangeboden in een tijd waarin de gevolgen van de coronacrisis nog niet in zijn volle omvang bekend zijn, maar dat het ook de gemeente financieel raakt, is al wel merkbaar: in de bedrijfsvoering, lagere inkomsten (bijvoorbeeld de toeristenbelasting) en hogere kosten (bijvoorbeeld meer uitkeringen). De kosten daarvan zijn het eerste jaar voor rekening van de gemeente.

De Rijksoverheid ‘stut’ de economie en levert via de gemeente een belangrijke bijdrage in het ondersteunen van ondernemers en ZZP-ers (TOZO-middelen). Ook zijn er compensatiemaatregelen genomen om bijvoorbeeld de cultuur en zorg te ondersteunen en het verlies van inkomsten te compenseren. Totaal gaat dat voor Westerveld in 2020 om een bedrag van € 787.000 (in 2021 € 168.000) en dat helpt enorm, maar of het genoeg is, is nu nog niet bekend. Ook met dit gegeven in het achterhoofd is de Begroting 2021 en een meerjarenperspectief voor de jaren 2022 tot en met 2024 opgesteld.

Zorgen om kosten in het sociale domein

De uitgaven in het sociaal domein nemen toe als gevolg van toegenomen zorgvraag en zorgzwaarte en de geringe mogelijkheid voor gemeenten om te sturen. De Rijkoverheid komt de gemeenten niet volledig tegemoet en ook hierop is een realistische inschatting gemaakt van de toekomstige stijging in de kosten voor Wmo-zorg en Jeugdzorg. De groei is verwerkt in deze begroting en wordt deels opgevangen door de voorgestelde OZB-stijging op woningen.
Tegelijk wordt gewerkt aan de ombuigingen in het sociale domein die in de vorige begroting (2020) aangekondigd zijn voor een betere balans tussen de kosten en de inkomsten van de gemeente uit de algemene uitkeringen voor het sociale domein. De gemeente draagt uit eigen middelen circa € 2 miljoen bij voor het sociaal domein en het streven is om dat niet verder te laten stijgen.

De VNG-lobby voor extra middelen voor de Jeugdzorg heeft voor 2022 geleid tot extra geld. De structurele doorwerking daarvan is afhankelijk van een nader onderzoek.

Zorgen om de uitkomsten herverdeling Gemeentefonds

Het is nog steeds onzeker of de gemeente gekort gaat worden op de algemene uitkering. De herverdeling van middelen in het sociale domein gaat ten koste van de kleine, veelal plattelandsgemeenten buiten de Randstad. Het college heeft zich in P10-verband en via de VDG hard gemaakt voor het van tafel krijgen van deze herverdeling (of op zijn minst een afzwakking van de drastische korting voor de kleinere gemeenten). Door deze gezamenlijke inspanningen is het gelukt, dat opnieuw wordt gekeken naar deze herverdeling.

De keuze is aan de raad

Op verzoek van de gemeenteraad en mede om in deze onzekere tijden een volledig beeld te kunnen geven van de begroting en de financiële positie van de gemeente, zijn de meerjarige effecten van de najaarsrapportage 2020 en ook de uitkomsten van de septembercirculaire 2020 volledig verwerkt in de Begroting 2021, zodat de gemeenteraad een integrale afweging kan maken. Ook worden er ‘knoppen’ gepresenteerd, waaraan de gemeenteraad kan draaien.

Behandeling

De Begroting 2021 en de Najaarsrapportage 2020 worden in de gemeenteraadsvergadering van 10 november 2020 behandeld. De vergadering start om 15.00 uur en is online te volgen via webcast. Dan houden de raadsfracties ook hun algemene beschouwingen.

Documenten

De begroting en najaarsrapportage zijn de downloaden op iBabs Online.