College van Westerveld stuurt brief naar ministerie LNV

Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders van Westerveld een brief gestuurd naar minister Adema van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze brief uit het college haar zorgen over de aanwezigheid van de wolven en de gevolgen die dit heeft voor de leefbaarheid in de gemeente. Daarnaast verzoeken ze dringend met snelle oplossingen te komen.

Hieronder delen we de inhoud van de brief: 

"Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de wolf zich in onze gemeente gevestigd en neemt het aantal wolven jaarlijks toe. Er zijn in Drenthe in elk geval elf wolven actief, waarvan in onze omgeving groepen van vier à vijf wolven worden waargenomen. Naast het leed dat wordt veroorzaakt door de aanvallen op vee en dieren, heeft de aanwezigheid van de wolf direct invloed op de leefbaarheid in onze gemeente. Onze inwoners en bezoekers zijn erg bezorgd en voelen zich niet langer veilig binnen onze gemeente. Dit leidt tot vergaande onrust.

Als gemeente hebben wij geen bevoegdheden op het gebied van faunabeheer, schades en de beschermde status van de wolf. Deze bevoegdheden liggen onder meer bij de provincie, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Europese commissie. Wij hebben goed en regelmatig contact met de provincie om de zorgen die er in de samenleving zijn en de vele wolvenaanvallen kenbaar te maken. Ieder gremium zoekt binnen de eigen bevoegdheden naar oplossingen. Zo hebben we in gezamenlijkheid op 3 oktober jl. een bijeenkomst over de wolf georganiseerd op het gemeentehuis in Diever. Deze bijeenkomst gaf bezorgde inwoners, geïnteresseerden en andere aanwezigen de gelegenheid hun zorgen te uiten en/of vragen stellen.

In onze gemeente maar ook bij de provincie staat het onderwerp ‘wolf’ hoog op de agenda. Dit heeft ertoe geleid dat er een motie van de provinciale staten over de beheersbaarheid van de wolf is aangenomen. Naar aanleiding van de bijeenkomst op 3 oktober jl. zijn er diverse Kamervragen gesteld aan u over de situatie in Drenthe en onze gemeente.

Het gevoel van onveiligheid dat de vestiging van de wolf met zich meebrengt en angst voor eventuele aanvallen is groot. Dit blijkt wel uit de vele brieven en (telefoon)gesprekken van verontruste inwoners, als ook uit de bijeenkomst over de wolf op het gemeentehuis op 3 oktober jl. U mag van ons verwachten dat, in het kader van openbare orde en veiligheid, de burgemeester er alles aan doet om de inwoners van de gemeente Westerveld te beschermen. Om dierhouders de gelegenheid te geven hun vee (dieren) te beschermen, gedoogt de gemeente daarnaast hekken die hoger zijn dan de landelijk toegestane norm (BOR).

Toch kunnen wij deze zorgen, de angst en het verdriet op geen enkele wijze wegnemen. Tevens kunnen wij ook niet voorkomen dat er confrontaties plaatsvinden waar de wolf en de mens elkaar treffen. De huidige situatie waarbij onze inwoners zich niet veilig voelen en/of in financiële problemen komen om hun dieren te beschermen, vraagt om snelle oplossingen.

Zo moet er naast de regeling voor schapen ook een vergoedingsregeling komen voor de bescherming van andere wolf-gevoelige dieren, zoals runderen, paarden, pony’s. Ook voor deze dieren moeten gelden beschikbaar worden gesteld voor het plaatsen van wolfwerende hekken.

Wij zijn ons er zeer van bewust dat de maatregelen die nodig zijn veel tijd en geld kosten. Daarnaast geven de wolfwerende maatregelen geen garantie dat de dieren en onze inwoners daarmee veilig zijn. De kosten aangaande het treffen van wolfwerende maatregelen om dieren te beschermen zijn groot, de kosten die gemoeid gaan met de maatschappelijke onrust zijn nog niet in beeld.

Bovenstaande in ogenschouw nemende, vragen wij u extra budget vrij te maken voor de provinciale regeling ‘voorkomen schade door wolven’, zodat alle dierenhouders de mogelijkheid krijgen wolfwerende maatregelen te treffen.

Daarnaast verzoeken wij u met klem de angst, zorgen en het verdriet van onze inwoners kenbaar te maken bij de Europese commissie en deze te vragen hieraan tegemoet te komen. “