Begroting 2019

Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2019 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. De Programmabegroting 2019 is de eerste begroting van deze raadsperiode en van het huidige college.

De financiële positie van de gemeente Westerveld is nog steeds goed. Voor de inwoners van Westerveld bevat de begroting ook direct positief nieuws: de woonlasten gaan gemiddeld genomen naar beneden met – voorheen - een ‘geeltje’. Met andere woorden, een bedrag van gemiddeld 25 euro per huishouden.

Ook de meerjarenraming laat positieve begrotingsresultaten zien. In een begroting wordt daarnaast op onderdelen (zogeheten kengetallen) bekeken of de financiële situatie gezond is. De score wordt per kengetal uitgedrukt in de kleur groen (minst risicovol), oranje (gemiddeld risico) of rood (meest risicovol). Bijna alle kengetallen staan vanaf 2019 op groen.

Vertaling van ambities

Op 3 juli jl. heeft de gemeenteraad de Voorjaarsrapportage 2018 behandeld en vastgesteld. In de Voorjaarsrapportage worden de ambities en nieuwe projecten voor de komende tijd vastgesteld, waarvan de financiële gevolgen verwerkt worden in de eerstvolgende programmabegroting. In de nu aangeboden Programmabegroting 2019 zijn dus de ambities vertaald die afgelopen juli door de gemeenteraad vastgesteld zijn. Een aantal plannen en investeringen waarvoor geld beschikbaar gesteld wordt:

  • Verdere uitvoering van de het Ruimtelijk Actieplan in Havelte waarbij de nadruk ligt op het verbindingspark tussen de dorpskern van Havelte en het Holtingerveld. Daarnaast wordt de Heuvelenweg Dwingeloo aangepakt, krijgt het participatieproject Diever op Dreef verder vorm en pakken we, ook samen met inwoners, de herinrichting van de Zuidenweg en Oude Hoogeveensedijk in Lhee op.
  • Samen met onze partners van het kernteam armoedepreventie, verdere uitvoering geven aan het armoede- en minimabeleid door óók ruimschoots aandacht te schenken aan landelijke en overige regelingen naast gemeentelijke regelingen. Ook willen we samen met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) leerlingen en ouders bewust maken van het omgaan met geld om zo schulden te voorkomen.  Dit wordt onder andere gedaan door de voorstelling ‘Het G€LDLAB’, ontwikkeld door de GKB, voor de bovenbouw van de basisschool.

Behandeling

Omdat bij het vaststellen van de Voorjaarsrapportage in juli, de algemene beschouwingen zijn gehouden, wordt de Programmabegroting behandeld tijdens een reguliere raadsvergadering: op dinsdag 30 oktober 2018, vanaf 20.00 uur. De vergaderingen van de gemeenteraad (en raadscommissies) zijn te volgen op de publieke tribune én een livestream.

Tweede in en reeks van vier

Met het toesturen van de Programmabegroting 2019 is het tweede document gestuurd van een reeks financiële stukken die door een gemeenteraad besproken en vastgesteld worden. Een financiële cyclus bij de gemeente bestaat uit:
- een Voorjaarsrapportage (juni/juli) – ambities en projecten
- een Programmabegroting (oktober/november) – financiële vertaling
-  een Najaarsrapportage (oktober/november) – tussenstand realisatie
- een Jaarrekening en Jaarverslag (mei/juni) – resultaat

De Programmabegroting 2019 downloaden (PDF - 886 kB)