Westerveld staat er goed voor

Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2018 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. De begroting 2018 is de laatste begroting van deze raadsperiode; in maart 2018 zijn immers de gemeenteraadsverkiezingen.

De financiële positie van de gemeente Westerveld is goed. Voor de begroting 2018 is vooralsnog een overschot van € 250.000,- begroot. Ook de meerjarenraming laat positieve begrotingsresultaten zien. Daarnaast wordt op onderdelen (kengetallen) bekeken of de financiële situatie gezond is. De score wordt per kengetal uitgedrukt in de kleur groen (minst risicovol), oranje (gemiddeld risico) of rood (meest risicovol). Alle kengetallen staan vanaf 2019 op groen. De start van de nieuwe bestuursperiode (2018 – 2022) is er één met een gezonde financiële huishouding.

Vertaling van ambities

Op 4 juli jl. heeft de gemeenteraad de Voorjaarsrapportage 2017 behandeld en vastgesteld. In de Voorjaarsrapportage worden de ambities en nieuwe projecten voor de komende tijd vastgesteld, waarvan de financiële gevolgen verwerkt worden in de eerstvolgende programmabegroting. In de nu aangeboden programmabegroting 2018 zijn dus de ambities vertaald die afgelopen juli met elkaar vastgesteld zijn: ongeveer € 1,5 miljoen aan extra investeringen en jaarlijks ongeveer € 250.000,- extra budget voor nieuw beleid. Zowel de recent vastgestelde ambities en projecten als regulier beleid (structurele uitgaven) kunnen uitgevoerd worden.

Behandeling

Omdat bij het vaststellen van de Voorjaarsrapportage in juli, de algemene beschouwingen zijn gehouden, wordt de Programmabegroting behandeld tijdens een reguliere raadsvergadering: op dinsdag 31 oktober 2017.

Tweede in en reeks van vier

Met het toesturen van de Programmabegroting 2018 is het tweede document gestuurd van een reeks financiële stukken die door een gemeenteraad besproken en vastgesteld worden. Een financiële cyclus bij de gemeente bestaat uit:

  • een Voorjaarsrapportage (juni/juli) – ambities en projecten
  • een Programmabegroting (oktober/november) – financiële vertaling
  • een Najaarsrapportage (oktober/november) – tussenstand realisatie
  • een Jaarrekening en Jaarverslag (mei/juni) - resultaat

Document

De Programmabegroting 2018 downloaden (PDF - 848 kB)