Begroting 2020 naar de gemeenteraad

Het college van B&W heeft de Programmabegroting 2020 naar de gemeenteraad verzonden.

In de begroting zijn de voorstellen verwerkt die in juli jl. bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage zijn aangenomen. Die voorstellen gingen enerzijds over investeringen (weliswaar getemporiseerd uitgevoerd) en anderzijds over het afvlakken van de stijgende uitgaven en het laten groeien van de inkomsten. Maatregelen die nodig zijn om de begroting voor de komende jaren sluitend, c.q. positief te krijgen en te houden. In de zomer zijn de voorstellen uitgewerkt en doorgerekend én de gepresenteerde begroting laat een positief resultaat zien voor 2020 en voor de jaren erna, maar ‘het houdt niet over’.

Vertaling van ombuigingen

Op 9 juli jl. heeft de gemeenteraad de Voorjaarsrapportage 2019 behandeld en vastgesteld. Kort daarvoor was het boekjaar 2018 negatief afgesloten door onder andere een tegenvaller in de kosten voor het Sociaal domein én zag het financieel vooruitzicht voor de komende jaren er niet positief uit. Hierop werd in de Voorjaarsrapportage een aantal maatregelen opgenomen om tekorten in 2019 en volgende jaren te voorkomen, maar ook om ruimte te blijven houden voor investeringen. De voorgestelde maatregelen waren:

  • herstructureren van het sociaal domein en met minder middelen toch effectieve ondersteuning blijven bieden aan inwoners die dat echt nodig hebben;
  • uitsmeren van de uitgaven in het zogeheten fysieke domein over een langere periode. Dat betekent concreet dat werkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd worden (aan onder andere wegen en groen), maar dat het tempo niet omhoog kan;
  • verhogen van de OZB en tegelijk verlagen van de rioolheffing;
  • verhoging van de toeristenbelasting.

Behandeling

De Programmabegroting 2020 wordt op dinsdag 12 november 2019 behandeld in de gemeenteraad. De vergaderingen van de gemeenteraad (en raadscommissies) zijn te volgen op de publieke tribune én een livestream.

Tweede in en reeks van vier

Met het toesturen van de Programmabegroting 2020 is het tweede document gestuurd van een reeks financiële stukken die door een gemeenteraad besproken en vastgesteld worden. Een financiële cyclus bij de gemeente bestaat uit:

  • een Voorjaarsrapportage (juni/juli) – ambities, voornemens en projecten
  • een Programmabegroting (oktober/november) – financiële vertaling
  • een Najaarsrapportage (oktober/november) – tussenstand realisatie
  • een Jaarrekening en Jaarverslag (mei/juni) – resultaat

Documenten downloaden

De agenda en stukken van de raadsvergadering kunt u inzien en dwonloaden in de vergaderkalender op iBabsonline.