Westerveld op weg naar een kwalitatieve woonomgeving nu en in de toekomst

In 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Westerveld vastgesteld. In deze woonvisie zijn doelen tot 2025 geformuleerd. De ontwikkelingen op het gebied van wonen gaan zo snel, dat de geformuleerde doelen aangepast worden naar een langetermijnperspectief tot 2040. De te verwachten bouwopgave wordt groter. Door de grootte van deze bouwopgave en de ruimtelijke gevolgen ervan, wil gemeente Westerveld inzichtelijk maken waar er gebouwd kan worden.

Kwaliteit van de woonomgeving

Wethouder Smidt licht toe: “We kijken naar hoe het realiseren van nieuwe woningen past naast beschermde natuur, historische dorpskernen en waardevolle landschappen. Hierbij is de kwaliteit van de woonomgeving een belangrijk aspect. Nu en in de toekomst”.

Verschillende wegen

Deze opgave bevat meerdere onderdelen. De nog door de raad vast te stellen omgevingsvisie beschrijft de koers en ambitie van gemeente Westerveld. De omgevingsvisie vormt het kader voor andere kerninstrumenten van de omgevingswet, zoals het omgevingsplan en het omgevingsprogramma. Daarnaast wordt door gemeenten en woningcorporaties in Zuidwest-Drenthe een regionaal woningmarktonderzoek uitgevoerd. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt gemeente Westerveld meer inzicht in de actuele behoefte van aantallen woningen en het soort woningen dat gebouwd moet worden.

De nota grondbeleid is ook een actiepunt op de agenda. Er volgt een actualisering, waarin de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad wordt opgenomen om meer in te zetten op een actief grondbeleid.  

Krasse Kernen

In aanvulling op bovenstaande sporen laat de gemeente nog een onderzoek uitvoeren:
‘’Krasse Kernen - recepten voor innovatieve woonmilieus in het Westerveld van de toekomst.’’ Dit onderzoek is niet op basis van getallen. Het onderzoek is gericht op het versterken van het gebied, de kwaliteiten en de lokale gemeenschappen. Met dit onderzoek ontstaat er een breed toekomstbeeld voor waardevolle woonmilieus in een verdichtend landelijk gebied. NOHNIK architecture and landscapes voert dit onderzoek uit en heeft hiervoor een voucher ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Gemeente Westerveld is partner en opdrachtgever.

Woonvisie

De uitkomsten van deze ontwikkelingen geven naar verwachting meer inzicht in waar en op welke manier er in Westerveld gewoond kan worden. Samen vormen deze uitkomsten de ruimtelijke basis voor de aanstaande actualisatie van de gemeentelijke Woonvisie, voor (bestuurlijke) keuzes over woningbouw of bijvoorbeeld als afwegingskader voor ontwikkelingen. Hiermee ontstaat in Westerveld beleid en een actuele visie op wonen in het Westerveld van de toekomst. De uitkomsten kunnen instrumenten opleveren om bij bouwen in landelijk gebied meerwaarde te creëren in plaats van gebiedswaarden te verliezen, ook in het nationaal debat over bouwen in landelijk gebied. Het resultaat moet bruikbaar en concreet, inspirerend en prikkelend en voorbeeldstellend zijn. Zodra de onderzoeken afgerond zijn, worden de resultaten aan de gemeenteraad voorgelegd.