Bevestiging voornemen tot sluiten koopovereenkomst ’t Olde Schoelplein Diever

Zoals reeds via de regionale media kenbaar is gemaakt, is de gemeente voornemens om met Stichting Actium een koopovereenkomst, later gevolgd door levering, aan te gaan met het oog op de herontwikkeling van het terrein ’t Olde Schoelplein in Diever (Dingspilhuuslocatie).

De locatie is gelegen aan en nabij de Valkenakker en de Hoofdstraat 88, kadastraal bekend gemeente Diever sectie G nummers 2021 en 1096 (beiden gedeeltelijk), samen groot ongeveer 8 a 20 ca.

Sociale huur

Actium krijgt de opdracht om op het terrein zes ‘biobased’ grondgebonden, sociale huurwoningen te realiseren en vanaf eerste bewoning minimaal 10 jaar lang in stand te houden ten behoeve van sociale huur. De koopprijs van het terrein is in lijn met het gemeentelijk grondprijzenbeleid en bedraagt in totaal € 90.000,00. De keus voor verkoop aan Actium berust op het feit dat Actium in de gemeente de enige woningcorporatie is die zich maatschappelijk ten doel heeft gesteld om te zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens. Gelet op het voorgaande is de gemeente van mening dat zij op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria deze koopovereenkomst één-op-één kan aangaan.

Reageren

Het voornemen tot verkoop ligt ter inzage tot en met vrijdag 21 oktober. Indien u wilt reageren dan dient u dit uiterlijk op vrijdag 21 oktober 2022 kenbaar te maken door een gemotiveerd bericht te sturen naar: info@gemeentewesterveld.nl onder vermelding van ‘verkoop gemeentegrond ’t Olde Schoelplein Diever’.