’t Olde Schoelplein Diever krijgt nieuwe bestemming

Voor de locatie van het voormalige Dingspilhuus in Diever is in samenspraak met de omgeving en deskundigen een nieuwe invulling bedacht: een park in de sfeer van Shakespeare en zes levensloopbestendige huurwoningen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld en aan de gemeenteraad verzonden.

Voor de nieuwe functies van de locatie in het centrum van Diever zijn het ontwerpbestemmingsplan ‘t Olde Schoelplein Diever en het beeldkwaliteitsplan Diever ’t Olde Schoelplein 6 woningen opgesteld.
De ontwerpversies van beide plannen hebben ter inzage gelegen. Ook is voor dit plan een inloopmiddag georganiseerd, waarvoor direct omwonenden van het plangebied apart zijn uitgenodigd. Over het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen geven het college geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Wel zal het bouwblok voor de woningen iets worden aangepast.

Plan voor groen, parkeren, weekmarkt en huurwoningen
Er is nu een passend plan voor de openbare ruimte aan de Hoofdstraat opgesteld, waarbij op een unieke wijze een relatie wordt gelegd met Shakespeare. Dit plan biedt naast ruimte voor groen, parkeren en de weekmarkt ook plaats aan zes levensloopbestendige en biobased sociale huurwoningen. Voor deze woningen is een apart beeldkwaliteitsplan opgesteld waarmee voorwaarden worden gesteld aan de vorm, uitstraling en materiaalgebruik. De grond voor de zes woningen zal na vaststelling van het bestemmingsplan aan woningcorporatie Actium worden verkocht.

Gemeenteraad moet besluiten nemen
Nu het college heeft ingestemd met het bestemmingsplan wordt de gemeenteraad gevraagd om een besluit te nemen over vaststelling van het bestemmingsplan. Dit zal naar verwachting eind oktober gaan plaatsvinden. Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt eerst zo spoedig mogelijk gestart met het inrichten van de openbare ruimte.