Minister reageert op brief over de wolven in Westerveld

Op 25 oktober jl. stuurde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld een brief aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze brief uitte het college haar zorgen over de aanwezigheid van de wolven en de gevolgen die dit heeft voor de leefbaarheid in de gemeente. Onlangs ontving het college van de minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal-Zeggelink, een reactie op deze brief.

Wij delen hieronder de inhoud van die brief:

“Bedankt voor uw brief van 25 oktober 2022, gericht aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de heer Adema. Het natuurbeleid en dus ook beleid rondom de wolf valt onder de verantwoordelijkheid van mij, de minister voor Natuur en Stikstof. Daarom beantwoord ik uw brief.

In uw brief beschrijft u de zorgen van de inwoners van uw gemeente over de komst van de wolf en de onrust die hierdoor is ontstaan. Rondom de wolf spelen meerdere belangen die op elkaar ingrijpen. Ik ben me bewust van de angst die leeft bij dierhouders en burgers over de aanwezigheid van een toenemend aantal wolven in Nederland. Die angsten neem ik heel serieus en ik wil helpen om die weg te nemen. Tevens is er het feit dat het toenemend aantal wolven goed is voor de biodiversiteit in Nederland. De wolf is een inheemse soort die uit zichzelf naar Nederland is teruggekeerd en in staat blijkt om in aantal toe te nemen. De wolf is een verrijking van de Nederlandse natuur. Veel mensen zijn enthousiast over de terugkeer van deze soort. Ik heb een verantwoordelijkheid voor de natuur in Nederland en wil helpen om deze verrijking van onze natuur te behouden.

Helaas zijn er ook de gevallen waarbij vee wordt gedood door een wolf. Wolven kunnen inbreuk maken op de eigendom van dierhouders wanneer zij dieren doden. Tegelijkertijd is er de verplichting voor dierhouders om hun vee te beschermen. Met goede beschermende maatregelen kan de wolf weggehouden worden van vee. Hier kan meer mee gedaan worden. Uw verzoek voor extra budget voor de provinciale regeling 'voorkomen schade door wolven' kan ik echter niet honoreren. Het natuurbeleid is gedecentraliseerd naar de provincies en financiering van beschermende maatregelen is een provinciale bevoegdheid. De financiering van provincies door het Rijk vindt plaats via het Provinciefonds. De besteding van deze middelen wordt door de provincies bepaald.

Voor mij is op dit moment uitgangspunt dat we manieren vinden om samen te leven met de wolf in een klein land waardoor wolf en mens en de dieren die gehouden worden door de mens dicht op elkaar leven. Ik zal op korte termijn met de Raad voor de Dierenaangelegenheden (RDA) in gesprek gaan om hen te vragen de maatschappelijke dialoog over de wolf vorm te geven. Ook wil ik de RDA vragen om op basis daarvan advies te geven over hoe we in Nederland kunnen samen leven met de wolf en wat daarvoor nodig is. Op 5 december breng ik een werkbezoek aan een schapenhouder in de provincie Drenthe. Bij dat bezoek zal ik ook met betrokkenen spreken over de wolf en hoe we de drie belangen, nl de angst, de bescherming van de wolf en de schade die de wolf kan berokkenen en waar u over spreekt in uw brief, goed samen kunnen brengen.

In Europees verband wordt regelmatig gesproken over de angst, de zorg en het verdriet die ook gepaard kunnen gaan met de aanwezigheid van de wolf. Een wijziging van de beschermde status van de wolf in de Europese regelgeving is echter op dit moment, zowel voor Nederland als voor de Europese Commissie, niet aan de orde.”