Omgevingsvergunning uitgebreid Veldkamp 77 in Havelte

Van 31 augustus tot en met 12 oktober 2022 ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1, en 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning hebben verleend (verzenddatum 18 augustus  2022) voor een gebruiksvergunning brandveilig gebruik voor het opstarten van een kinderopvanglocatie aan Veldkamp 77 in Havelte (zaaknummer 317315). De omgevingsvergunning geldt voor de activiteiten: “brandveilig gebruik”.  

Inzage

De stukken liggen ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 14 0521.

Beroep

Tegen de omgevingsvergunning kan vanaf 31 augustus tot en met 12 oktober 2022 beroep worden ingesteld door een belanghebbende.

Voorlopige voorziening

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep wordt ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Noord- Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Contact

Afdeling Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.