Ontwerp Omgevingsvisie Westerveld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerp van de Omgevingsvisie met ingang van donderdag 4 november 2021 gedurende vier weken ter inzage ligt. Met deze Omgevingsvisie loopt de gemeente Westerveld vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting op 1 juli 2022 in werking treedt.

De Westerveldse Omgevingsvisie is de komende jaren onze gids voor ruimtelijke maatschappelijke vraagstukken en geeft ruimte aan initiatieven uit de samenleving of markt. Zo staat in de Omgevingsvisie in hoofdlijnen beschreven hoe Westerveld omgaat met belangrijke onderwerpen zoals woningen, bereikbaarheid, klimaat, economie en (maatschappelijke)voorzieningen. Met de visie geeft de gemeente Westerveld richting aan wat we in 2040 bereikt willen hebben. Daarmee is de Omgevingsvisie ook voor u van belang.

Een uitgebreid participatietraject ligt ten grondslag aan de totstandkoming van de ontwerp Omgevingsvisie. Het is begonnen met de campagne ‘Westerveld Natuurlijk’. Ongeveer veertienhonderd mensen vertelden waarop ze trots zijn als het gaat om hun dorp en woonomgeving en wat er beter kan in de gemeente Westerveld. Over deze verhalen, ideeën en suggesties zijn we verder gaan praten met inwoners tijdens dorpenavonden en scholieren tijdens een jongerendag. Er zijn daarnaast bijeenkomsten georganiseerd met lokale belangenorganisaties, verenigingen, ketenpartners en medeoverheden. Ook de gemeenteraad heeft een aantal avonden met elkaar gesproken over de inhoud van deze Omgevingsvisie. Al deze input is verwerkt in de ontwerp Omgevingsvisie. Het doel van deze terinzagelegging is om de visie van de samenleving en ketenpartners op te halen op de ontwerp Omgevingsvisie. Dit kan worden gedaan door het indienen van een zienswijze.

Ter inzage

In verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het ontwerp van de omgevingsvisie op afspraak in te zien. Wij verzoeken u om de ontwerp Omgevingsvisie vanaf 4 november 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak. Wij volgen hierbij de corona-maatregelen die op dit moment gelden. Het ontwerp van de Omgevingsvisie is te zien op www.omgevingsvisiewesterveld.nl.

Zienswijze

Vanaf 4 november 2021 tot en met 1 december 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de gemeenteraad van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte of via info@gemeentewesterveld.nl. Graag het zaaknummer 293802 vermelden. Een mondelinge zienswijze kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521.

Vervolg

Na de inspraakperiode worden alle reacties verzameld en gedeeld met de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit vervolgens of deze zienswijzen worden meegenomen in de Omgevingsvisie.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.