Stukken ter inzage RSS icoon

Sommige gemeentelijke stukken worden ter inzage gelegd, bijvoorbeeld een bestemmingsplan of een voornemen van het gemeentebestuur om een bepaald besluit te nemen.

  • Toelichting

    In de publicatietekst wordt aangegeven hoe lang de terinzagelegging is en welke reactie (bijvoorbeeld inspraak, zienswijze, beroep) ingediend kan worden.

  • Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreid Linthorst Homanstraat 22 in Darp

    Burgemeester en wethouders van Westerveld maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1, en 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door middel van een uitgebreide voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning willen verlenen voor het brandveilig gebruik van KDV & BSO Darp (zaaknummer 276528).