Bekendmaking besluit MER-beoordeling, Eemster 53 in Dwingeloo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld maakt bekend dat het een beslissing (verzonden 31 maart 2021) heeft genomen ten aanzien van de m.e.r. beoordeling (RUD kenmerk: Z2021-001543 en zaaknummer 291079).

De beoogde activiteit, de uitbreiding van een melkrundveestal en wijzigen bestaand huisvestingsysteem staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 14 wordt overschreden, geldt de m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde m.e.r.-beoordeling.

Inzage:

vanaf 1 april 2021 tot en met 12 mei 2021 ligt het besluit met de bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis. In verband met coronamaatregelen verzoeken wij u eerst een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0521. 

Bezwaar en beroep:

een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit volgens artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat er geen bezwaar en beroep mogelijk is. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen kenbaar maken in het kader van de procedure waarvoor het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. In dit geval is dat de nog in te verlenen omgevingsvergunning voor de uitbreiding.
Contact: cluster Vergunningverlening via 14 0521.