Ontwerp-bodembeleidsplan

Vanaf 29 april 2021 tot en met 10 juni 2021 ter inzage.

De gemeenteraad van Westerveld is van plan om op grond van artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit een geactualiseerd bodembeleid vast te stellen. Het ontwerp hiervoor is vastgesteld in de Politieke avond Westerveld van 30 maart 2021 en ligt ter inzage. Onderdeel van dit beleid is de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart en de regels voor verplaatsing van grond. Het beleid geldt na vaststelling volgens plan in heel Drenthe en enkele gemeenten daarbuiten. Op verzoek van de raad laat het college de bodemkwaliteitskaart voorlopig alvast gelden.

Inzage: In verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het Ontwerp-bodembeleidsplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het Ontwerp-bodembeleidsplan (pdf - 13 MB) vanaf 29 april 2021 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak.

Zienswijze: Gedurende de inzagetermijn vanaf 29 april 2021 tot en met 10 juni 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Een mondelinge reactie kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.