Stemmen op de verkiezingsdag

Op de verkiezingsdag zijn de meeste stembureaus van 07.30 tot 21.00 uur open.

Om een stem uit te kunnen brengen bij de Tweede Kamerverkiezing gelden voorwaarden:

  • u moet de Nederlandse nationaliteit bezitten;
  • op de dag van de Kandidaatstelling  (1 februari 2021) moet u ingezetene zijn(van een Nederlandse gemeente);
  • u bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder;
  • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

De stempas wordt uiterlijk 3 maart 2021 op uw huisadres bezorgd. Op de stempas staat uw naam en de stempas is een persoonlijk document. De kandidatenlijsten krijgt u uiterlijk 15 maart 2021 op uw huisadres bezorgd. U kunt de kandidatenlijst ook online bekijken op www.kiesraad.nl Voor visueel gehandicapten is het mogelijk om een gesproken versie van de kandidatenlijst op te vragen.

Het verkiezingsproces loopt dit jaar, in verband met de coronacrisis, anders dan gebruikelijk. Dit om het risico op verspreiding van het coronavirus op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen. Bekijk een overzicht van de maatregelen.

Stemmen

Heeft u een stempas ontvangen? Dan kunt u stemmen in een stembureau in de gemeente Westerveld. Er is een overzicht van alle stembureaus.

Als u gaat stemmen, geeft u de stempas aan de voorzitter. De voorzitter moet u naar een legitimatie vragen. Een lid van het stembureau geeft een stembiljet aan u. U stemt in een stemhokje. Daar maakt u op het stembiljet één van de ronde hokjes rood. In de Kieswet staat dat een stem wordt uitgebracht in het rood. Dat betekent dat u het vakje bij de kandidaat waarop u stemt, rood moet kleuren. Als u een andere kleur gebruikt, is het stembiljet ongeldig.

Heeft u uw stembiljet ingevuld? Dan vouwt u het op en stopt u het in de verzegelde stembus. Bij de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021 mag u het rode potlood mee naar huis nemen.

Stemmen bij volmacht

Kunt u niet zelf stemmen? Machtig dan iemand anders om namens u te stemmen. Voor de Tweede Kamerverkiezing kunt u zonder tussenkomst van de gemeente een andere kiezer uit de gemeente Westerveld machtigen. Daarvoor vult u het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Ook hier geldt dat uw identiteitsbewijs niet vóór 18 maart 2016 mag zijn verlopen! Om op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs te delen heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) de KopieID-app ontwikkeld. Hiermee kunt u uw identiteitsbewijs voorzien van een watermerk, waarmee u aangeeft voor welk doeleinde of voor wie deze kopie gemaakt is. Ook kunt u met de app uw BSN-nummer onleesbaar maken.

Voor de Tweede Kamerverkiezing kunt u een schriftelijk verzoek indienen om een andere kiezer te machtigen. Dat mag ook een kiezer uit een andere gemeente in Nederland zijn. De aanvraag daarvoor doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier. Het schriftelijke verzoek daarvoor moet u uiterlijk op 12 maart 2021 bij de gemeente indienen.

Aanvraagformulier Volmacht (Model L 8) (PDF - 458 kB)

Briefstemmen 70-plus

Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Lees meer over briefstemmen.

Blanco stemmen

Een blanco stem uitbrengen kan ook. Blanco stemmen tellen wel mee in het opkomstpercentage, maar hebben geen invloed op de uitslag.

Ongeldige stemmen

Heeft u meer dan één hokje rood gekleurd? Of heeft u op het stembiljet geschreven of getekend? Dan kan uw stem ongeldig zijn. Uw stem telt dan niet mee in de uitslag. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u één keer een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal, mits u het 'foute stembiljet' nog niet in de stembus heeft gedaan. Is dat het geval dan krijgt u geen nieuw stembiljet.