Stemmen op de verkiezingsdag

Op de verkiezingsdag zijn de meeste stembureaus van 07.30 tot 21.00 uur open.

Om een stem uit te kunnen brengen bij de Tweede Kamerverkiezingen gelden voorwaarden:

  • u moet de Nederlandse nationaliteit bezitten;
  • op de dag van de Kandidaatstelling  (1 februari 2021) moet u ingezetene zijn(van een Nederlandse gemeente);
  • u bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder;
  • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

De stempassen worden op uw huisadres bezorgd. Op de stempassen staat uw naam en is een persoonlijk document. De stempas ontvangt u uiterlijk 3 maart 2021. De kandidatenlijsten krijgt u uiterlijk 15 maart 2021 op uw huisadres bezorgd.

Voor visueel gehandicapten ligt in het gemeentehuis in Diever, een kandidatenlijst in braille en in grootschrift ter inzage.

Stemmen

Heeft u een stempas ontvangen? Dan kunt u stemmen in een stembureau in de gemeente Westerveld. Er is een overzicht van alle stembureaus.

Als u gaat stemmen, geeft u de stempas aan de voorzitter. De voorzitter moet u naar een legitimatie vragen. Een lid van het stembureau geeft een stembiljet aan u. U stemt in een stemhokje. Daar maakt u op het stembiljet één van de ronde hokjes rood. In de Kieswet staat dat een stem wordt uitgebracht in het rood. Dat betekent dat u het vakje bij de kandidaat waarop u stemt, rood moet kleuren. Als u een andere kleur gebruikt, is het stembiljet ongeldig.

Heeft u uw stembiljet ingevuld? Dan vouwt u het op en stopt u het in de verzegelde stembus.

Stemmen bij volmacht

Kunt u niet zelf stemmen? Machtig dan iemand anders om namens u te stemmen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen kunt u zonder tussenkomst van de gemeente een andere kiezer uit de gemeente Westerveld machtigen. Daarvoor vult u het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Ook hier geldt dat uw identiteitsbewijs niet vóór 18 maart 2016 mag zijn verlopen!

Voor de Tweede Kamerverkiezingen kunt u een schriftelijk verzoek indienen om een andere kiezer te machtigen. Dat mag ook een kiezer uit een andere gemeente in Nederland zijn. De aanvraag daarvoor doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier. Het schriftelijke verzoek daarvoor moet u uiterlijk op 12 maart 2021 bij de gemeente indienen.

Aanvraagformulier Volmacht (Model L 8) (PDF - 458 kB)

Blanco stemmen

Een blanco stem uitbrengen kan ook. Blanco stemmen tellen wel mee in het opkomstpercentage, maar hebben geen invloed op de uitslag.

Ongeldige stemmen

Heeft u meer dan één hokje rood gekleurd? Of heeft u op het stembiljet geschreven of getekend? Dan kan uw stem ongeldig zijn. Uw stem telt dan niet mee in de uitslag. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u één keer een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal, mits u het 'foute stembiljet' nog niet in de stembus heeft gedaan. Is dat het geval dan krijgt u geen nieuw stembiljet.