Gebiedsregisseur

De drie deelnemende partijen van de gebiedsontwikkeling Frederiksoord en omgeving, namelijk gemeente Westerveld, Maatschappij van Weldadigheid en provincie Drenthe, zoeken voor de periode van anderhalf jaar een Gebiedsregisseur voor de ontwikkeling van Frederiksoord en omgeving (flexibel in te vullen, 16 tot 24 uur per week)

De integrale gebiedsontwikkeling Frederiksoord, Willemsoord en Boschoord betreft de gebiedsontwikkeling van de zogenaamde ‘Vrije Koloniën’. De gebiedsontwikkeling vindt plaats door economische stimulering, verhogen ruimtelijke kwaliteit en verhogen toeristische waarde van het gebied. Een voorbeeld van een deelprogramma is de bouw van het Huis van Weldadigheid, een groot publiekstrekkend bezoekerscentrum.
Het opgestelde Kolonieplan (2016) geeft de koers aan. Er wordt uitvoering gegeven op twee inhoudelijke deelprogramma’s: Vrijetijdseconomie en Sociaal-maatschappelijk innoveren. Vrijetijdseconomie bestaat uit gebiedsontwikkeling Hart van Frederiksoord, de ontwikkeling van het Huis van Weldadigheid en verbetering beleefbaarheid Cultuurlandschap. Sociaal-maatschappelijk innoveren vloeit voort uit het gedachtengoed van de Maatschappij van Weldadigheid en bestaat uit Ondernemen in Groen & Food, gezondheid en Sociaal-maatschappelijk innoveren. Via de voorbereidende stuurgroep vindt de voorgang en verantwoording plaats richting de stuurgroep.

Wij zoeken iemand met aantoonbare ervaring op het vlak van gebiedsontwikkeling met kennis van  gebiedsmarketing, die prioriteert, partijen weet te verbinden zowel binnen de gebiedsontwikkeling, als vanuit een breder perspectief, afstemming tussen de deelprogramma’s organiseert en optreedt als secretaris van de stuurgroep. Als inspirerende verbinder tussen enerzijds ondernemers en bewoners en anderzijds bestuurlijke organen houdt je rekening met lokale belangen van de diverse componenten. Zowel procesmatig, dossiermatig áls organisatorisch.

De functie

De ideale kandidaat heeft concrete ervaring met complexe processen en is een creatieve, inlevende en tegelijk zakelijke persoonlijkheid. Iemand die inspirerend “tussen de partijen kan staan’. Iemand die met enthousiasme de juiste beweging en besluitvorming met draagkracht en draagvlak weet te realiseren in dit traject. Iemand die een groep kan smeden met een positief werkklimaat, waarin men elkaar kan aanspreken op gemaakte afspraken en houding en gedrag. Met ervaring bij het zetten van concrete stappen in een bestuurlijke context van belangentegenstellingen in de politieke, ruimtelijke en financiële sfeer. Iemand die daarbij voortbouwt op de tussenstand van de gebiedsontwikkeling op dit moment en met affiniteit met gebiedsmarketing, (vrijetijds)economie, erfgoed en ruimtelijke ordening. Iemand met omgevingssensitiviteit en gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen. Iemand die de facilitator of voorzittersrol kan vervullen bij diverse bijeenkomsten van verschillende aard en met uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.


Wij vragen

op de rijdende trein te springen; op dit moment is het Kolonieplan vastgesteld en wordt er gewerkt aan twee deelprogramma’s Vrijetijdseconomie en Sociaal/maatschappelijk innoveren en die leiden tot versterking van de ruimtelijke en economische kwaliteit van het gebied;
•    de voorbereidende stuurgroep te faciliteren om in gezamenlijkheid de stappen uit het kolonieplan uit te voeren;
•    zorgen te dragen dat de twee deelprogramma’s  in samenhang en passend binnen ruimtelijke kwaliteit en de bestuurlijke opdracht worden uitgevoerd;
•    de verbindende schakel en aanjager te zijn tussen de twee deelprogramma’s en bestuurlijke opdrachtgevers, tevens secretaris van de voorbereidende stuurgroep;
•    de externe communicatie regisseren, gericht op draagvlak bij en verbinding met alle bij de gebiedsontwikkeling betrokken partijen;
•    afstemming en regie met betrekking tot de kernwaarden die in het UNESCO- Werelderfgoednominatiedossier zijn benoemd en het uitdragen en versterken van deze kernwaarden in overleg met de stakeholders en siteholders;
•    voorstel(len) voor meerjarenfinanciering waar nodig verder uitwerken en via de interne ambtelijke lijn besluitvorming regisseren.


Wij bieden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.859,- bruto per maand. Dit is salarisschaal 11, fulltime norm per 1 januari 2018.
We bieden je prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 17,05%. Je bepaalt zelf - binnen grenzen - waar je het budget voor wilt inzetten. Zo kun je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je persoonlijke omstandigheden, de levensfase en individuele behoeften en op deze wijze het maandelijkse inkomen beïnvloeden. Daarnaast zijn er verschillende faciliteiten om je kwaliteiten en kennis verder te ontwikkelen.

Meer informatie?

Voor vragen over deze vacature kunt je contact opnemen met Alien Poelman (beleidscoördinator gemeente Westerveld) telefoonnummer 14 0521, Minne Wiersma (lid voorbereidende stuurgroep, directeur Maatschappij van Weldadigheid) telefoonnummer 0521- 381225 of Henk Bergsma (teamleider cultuur, maatschappij en vrijetijdseconomie provincie Drenthe) telefoonnummer 0592-365252.


Solliciteren?

Stuur je korte motivatie en cv naar personeelszaken gemeente Westerveld, e-mail personeelszaken@gemeentewesterveld.nl en dient uiterlijk donderdag 15 november 2018 in ons bezit te zijn. Sollicitatiegesprekken staan vooralsnog gepland op maandagmiddag 26 november 2018 of donderdagochtend 29 november 2018.
Tijdens de sollicitatiegesprekken zal om concrete voorbeelden worden gevraagd die uw ervaring op het gebied van regisseren van complexe processen illustreren.