Stemmen op de verkiezingsdag

Op de verkiezingsdag zijn de meeste stembureaus van 07.30 tot 21.00 uur open.

Om een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen gelden voorwaarden:

  • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen op maandag 31 januari 2022 op een adres in de gemeente Westerveld.
  • Op 16 maart 2022 bent u 18 jaar of ouder.
  • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U heeft geen Nederlandse nationaliteit, maar u bent wel in bezit van een geldige verblijfsvergunning.

De stempas wordt uiterlijk 2 maart 2022 op uw huisadres bezorgd. Op de stempas staat uw naam en de stempas is een persoonlijk document. De kandidatenlijsten krijgt u uiterlijk 12 maart 2022 op uw huisadres bezorgd. U kunt de kandidatenlijst ook online bekijken op www.kiesraad.nl Voor visueel gehandicapten is het mogelijk om een gesproken versie van de kandidatenlijst op te vragen.

Het verkiezingsproces loopt dit jaar, in verband met de coronacrisis, anders dan gebruikelijk. Dit om het risico op verspreiding van het coronavirus op de verkiezingsdag klein te houden. Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen. Bekijk een overzicht van de maatregelen.

Stemmen

Heeft u een stempas ontvangen? Dan kunt u stemmen in een stembureau in de gemeente Westerveld. Er is een overzicht van alle stembureaus.

Als u gaat stemmen, geeft u de stempas aan de voorzitter. De voorzitter moet u naar een legitimatie vragen. Een lid van het stembureau geeft u een stembiljet. U stemt in een stemhokje. Daar maakt u op het stembiljet één van de ronde hokjes rood. In de Kieswet staat dat een stem wordt uitgebracht in het rood. Dat betekent dat u het vakje bij de kandidaat waarop u stemt, rood moet kleuren. Als u een andere kleur gebruikt, is het stembiljet ongeldig.

Heeft u uw stembiljet ingevuld? Dan vouwt u het op en stopt u het in de verzegelde stembus.

Stemmen bij volmacht

Kunt u niet zelf stemmen? Machtig dan iemand anders om namens u te stemmen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u zonder tussenkomst van de gemeente een andere kiezer uit de gemeente Westerveld machtigen. Daarvoor vult u het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in. U moet degene die voor u gaat stemmen ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. Ook hier geldt dat uw identiteitsbewijs niet vóór 17 maart 2017 mag zijn verlopen! Om op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs te delen heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) de KopieID-app ontwikkeld. Hiermee kunt u uw identiteitsbewijs voorzien van een watermerk, waarmee u aangeeft voor welk doeleinde of voor wie deze kopie gemaakt is. Ook kunt u met de app uw BSN-nummer onleesbaar maken.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u een schriftelijk verzoek indienen om een andere kiezer uit de gemeente Westerveld te machtigen. De aanvraag daarvoor doet u via het voorgeschreven aanvraagformulier. Het schriftelijke verzoek daarvoor moet u uiterlijk op 11 maart 2022 bij de gemeente indienen.

Aanvraagformulier Volmacht (Model L 8) (PDF - 458 kB)

Blanco stemmen

Een blanco stem uitbrengen kan ook. Blanco stemmen tellen wel mee in het opkomstpercentage, maar hebben geen invloed op de uitslag.

Ongeldige stemmen

Heeft u meer dan één hokje rood gekleurd? Of heeft u op het stembiljet geschreven of getekend? Dan kan uw stem ongeldig zijn. Uw stem telt dan niet mee in de uitslag. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u één keer een nieuw stembiljet vragen bij de stembureauleden in het stemlokaal, mits u het 'foute stembiljet' nog niet in de stembus heeft gedaan. Is dat het geval dan krijgt u geen nieuw stembiljet.