Een nieuwe burgemeester voor Westerveld - het proces

Onze huidige burgemeester Rikus Jager stopt per 15 mei 2024 als burgemeester van Westerveld. Wettelijk is bepaald dat de gemeenteraad een nieuwe burgemeester zoekt en aanbeveelt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het proces om te komen tot een aanbeveling door de raad duurt ruim een half jaar. Nadat op deze aanbeveling een Koninklijk Besluit genomen is, kan de nieuwe burgemeester in een bijzondere raadsvergadering geïnstalleerd worden.

De vertrouwenscommissie

Op 30 mei 2023 is de vertrouwenscommissie voor het zoeken van een nieuwe burgemeester door de gemeenteraad definitief benoemd. De commissie bestaat uit de voorzitters van de in de raad vertegenwoordigde fracties. Daarbij is wethouder Boonstra toegevoegd als adviseur vanuit het college. 

Het zoeken van een nieuwe burgemeester is een niet-politiek proces waarbij het belangrijk is zo veel mogelijk in gezamenlijkheid te komen tot een voordracht. Daarbij helpt het als de commissie haar werk zo veel mogelijk in de luwte kan doen. Na het vaststellen van de profielschets in november werkt de commissie zelfs in strikte vertrouwelijkheid. De belangrijkste reden daarvoor is de bescherming van sollicitanten: het vermijden van ongemakkelijke of zelfs vervelende situaties in de huidige werkomgeving van een kandidaat.

Proces in het kort

  • September-oktober 2023: Wat voor burgemeester hebben we nodig?
    Een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad schrijft een profielschets die door de raad wordt vastgesteld. De commissie vraagt inwoners met een vragenlijst wat zij belangrijk vinden in een nieuwe burgemeester. Deze vragenlijst is in september via verschillende kanalen beschikbaar gesteld voor inwoners. Ook heeft de commissie gesproken met vertegenwoordigers uit de Westerveldse samenleving en organisaties en functionarissen waar een burgemeester beroepsmatig mee samenwerkt. Natuurlijk vormen ook de fracties uit de gemeenteraad zich een beeld van de burgemeester die Westerveld nodig heeft.
  • November 2023: Profielschets en vacature
    Met alle verzamelde informatie is door de vertrouwenscommissie een profielschets gemaakt voor de nieuwe burgemeester. Deze is in de raadsvergadering van 14 november 2023, na gesprek met de Commissaris van de Koning, door de gemeenteraad vastgesteld. De profielschets wordt gebruikt voor de vacature die wordt uitgezet door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Eerste helft 2024
    De Commissaris van de Koning maakt openbaar bekend hoeveel mensen gesolliciteerd hebben. De vertrouwenscommissie selecteert in beslotenheid de kandidaat die zij aan de raad voordraagt. De gemeenteraad neemt vervolgens in een besloten raadsvergadering een besluit over de aan te bevelen kandidaat. Direct aansluitend aan deze besloten raadsvergadering wordt in een openbare raadsvergadering de naam van de aanbevolen kandidaat bekend gemaakt. Op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt een Koninklijk Besluit waarna installatie naar verwachting later in het voorjaar kan plaatsvinden.

Meer informatie

Bekijk ook de infographic van de Rijksoverheid met alle officiële 14 stappen die doorlopen worden: In 14 stappen burgemeester (overheid.nl).

Heeft u vragen over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester? Stuur dan een e-mail naar griffie@gemeentewesterveld.nl