Wethouder Wilfried de Jong

Wethouder De Jong

Wethouder Wilfried de Jong (Progressief Westerveld)

  • Financiën en belastingen, waaronder: treasury, grondexploitatie, gemeentelijke eigendommen, algemene baten & lasten, reserves en het project snel internet
  • Cultuurbeleid (gedeeltelijk)
  • Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder: ruimtelijk beleid, volkshuisvesting en lelieteelt
  • Duurzaamheid, energie, milieubeleid