Privacyverklaring

In de privacyverklaring leest u hoe de gemeente Westerveld omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy. Informatie over het gebruik van cookies kunt u vinden in onze cookieverklaring.

Bescherming van persoonsgegevens

Iedereen heeft recht op privacy. Daaronder valt ook het recht op bescherming van persoonsgegevens. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.

U mag erop vertrouwen dat wij persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze verwerken. Ook verwerken wij niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Dit heet dataminimalisatie. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie bevatten over een persoon en die direct of indirect tot die persoon te herleiden zijn. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van onze diensten, een product afneemt, contact zoekt of een bezoek brengt aan het gemeentehuis, verwerken wij uw persoonsgegevens. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

 • naam, adres en woonplaats;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • geslacht;
 • burgerlijke staat;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Voor de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken verwerken wij in sommige gevallen ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld nodig zijn voor het behandelen van aanvragen en het verlenen van hulp op het gebied van zorg, werk, inkomen, jeugdhulp of veiligheid. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij dan mogelijk verwerken zijn:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • financiële gegevens;
 • medische gegevens;
 • strafrechtelijk verleden;
 • religieuze overtuiging;
 • ras of etnische afkomst;
 • politieke voorkeur;
 • genetische en biometrische gegevens.

Doelen van de verwerking

Persoonsgegevens verwerken wij onder andere voor de volgende doelen:

 • behandelen van aanvragen;
 • behandelen van meldingen en klachten;
 • beantwoorden van vragen;
 • maken van afspraken;
 • verzenden van (nieuws)brieven;

Grondslagen van de verwerking

De hierboven genoemde (bijzondere of gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming: U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens.
 • Overeenkomst: Gegevensverwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen.
 • Wettelijke verplichting: De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeente.
 • Vitaal belang: De gegevensverwerking is noodzakelijk om bedreiging van het leven van de persoon te voorkomen.
 • Publiekrechtelijke taak/Algemeen belang: De gegevensverwerking is noodzakelijk om een taak uit te voeren die het welzijn van inwoners beschermt, zoals de uitoefening van het openbaar gezag.
 • Gerechtvaardigd belang: Dit geldt voor cameratoezicht ter bescherming van personen en goederen.

WhatsApp

WhatsApp is geen eigendom van de gemeente Westerveld. Hierdoor gelden andere voorwaarden en een ander privacybeleid dan die van gemeente Westerveld. Door via WhatsApp contact op te nemen met gemeente Westerveld, accepteert u de voorwaarden van WhatsApp.

Bewaartermijnen

De gemeente Westerveld bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en/of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Cameratoezicht in gemeentelijke gebouwen

In diverse gemeentelijke gebouwen en terreinen hangen bewakingscamera’s voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers en ter bescherming van eigendommen van de gemeente en van bezoekers.

Delen met derden

De gemeente Westerveld verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als wij voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van diensten van derden, sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Westerveld blijft verantwoordelijk voor die verwerkingen.

Rechten van betrokkenen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die gemeente Westerveld van u verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die gemeente Westerveld van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om gemeente Westerveld te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Dit kan via e-mail of schriftelijk worden aangevraagd. Via mail kunt u een mail sturen naar info@gemeentewesterveld.nl ter attentie van de Privacy Officer. Mocht u het verzoek schriftelijk doen dan kunt u het verzoek sturen naar Postbus 50, 7970 AB Havelte ter attentie van  de Privacy Officer. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren zodat wij zeker weten dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Om te voldoen aan de identificatieplicht moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan wanneer u de gegevens ophaalt bij de gemeente. U ontvangt zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk binnen een maand – een reactie op uw verzoek.

Beveiliging van persoonsgegevens

De gemeente Westerveld neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. De maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en voldoen aan de beveiligingsnormen die zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@gemeentewesterveld.nl ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de gemeente omgaan vindt u in ons privacybeleid.

Download hier het document privacybeleid (PDF - 440kB)
 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dan contact opnemen via info@gemeentewesterveld.nl ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

De gemeente Westerveld behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Privacyverklaring februari 2019