Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als dit besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft. Dit doet u binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

Kosten

Het indienen van een bezwaar tegen een gemeentelijk besluit is gratis.

Aanvraag

Bezwaar indienen

Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit bij de gemeente zijn ingediend.

U maakt bezwaar door een brief te sturen naar de gemeente.  U vindt de adresgegevens bij Contact.

In de brief moet u de volgende punten vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw handtekening.

Afhandeling van uw bezwaar

De gemeente heeft tot 12 weken na afloop van de bezwarentermijn de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd. Een onafhankelijke bezwarencommissie adviseert het bestuursorgaan over uw bezwaarschrift.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftperiode blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. U kunt aan de voorzieningenrechter vragen om een ‘voorlopige voorziening’. De rechter kan een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) tijdelijk schorsen. Er mag dan geen gebruik worden gemaakt van die vergunning. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

In beroep bij de rechtbank

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Meer informatie

Behandeling bezwaarschrift