Klacht indienen

Iedere gemeente wil haar taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over hoe een medewerker of bestuurder u heeft behandeld. Heeft u hierover een klacht? Dan kunt u die bij de gemeente indienen.

Aanvraag

Indienen klacht

Het indienen van een klacht over de gemeente doet u:

Schriftelijk

U stuurt een brief naar de gemeente. U richt zich tot de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. In de brief geeft u een duidelijke omschrijving van uw klacht. De klacht moet in het Nederlands zijn opgesteld. Verder moet u de volgende gegevens in deze brief opnemen:

  • De datum waarop u de brief heeft geschreven;
  • Uw naam en adres;
  • Uw handtekening;
  • Kopieën van eventuele relevante stukken.

U kunt ook gebruik maken van het klachtenformulier (PDF - 60,9 kB).

Telefonisch

U licht uw klacht toe in een telefoongesprek. Er wordt dan geprobeerd de klacht direct op te lossen. Gaat dat niet naar uw tevredenheid, dan heeft u de mogelijkheid om alsnog een schriftelijke klacht in te dienen.

Ontvangstbevestiging

U krijgt een schriftelijke bevestiging als uw klacht is ontvangen. In deze bevestiging leest u ook over het verdere verloop van de procedure (onder andere de termijnen die in acht genomen moeten worden en wie de klacht behandelt). Neemt de gemeente uw klacht niet in behandeling, omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden die de gemeente daaraan stelt? Dan wordt u daarvan binnen 4 weken na ontvangst van de klacht op de hoogte gebracht.

De Nationale ombudsman

Als u een klacht heeft, maakt u eerst gebruik van de klachtenregeling van de gemeente. Pas als u er samen met de gemeente niet uitkomt, kan de Nationale ombudsman uw klacht behandelen.