Wob-verzoek indienen

U kunt de gemeente vragen om informatie openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek, waarbij Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.

Kosten

Het indienen van een Wob-verzoek is gratis.

De gemeente kan wel kosten berekenen voor de afschriften die u wilt ontvangen. Deze kosten zijn afhankelijk van de informatie die u wenst. Een overzicht van de kosten vindt u in de legesverordening.

Aanvraag

U kunt een Wob-verzoek alleen mondeling of schriftelijk indienen. U kunt dit niet via fax, e-mail, sms of op een andere elektronische manier doen.

Als u uw verzoek schriftelijk indient, moet u uw naam, adres en handtekening vermelden.

Aandachtspunten voor uw Wob-verzoek

  • U moet uw verzoek richten aan een bestuursorgaan. Dit is bijvoorbeeld het college van B&W, de burgemeester of de gemeenteraad.
  • U moet het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen nauwkeurig beschrijven. U hoeft niet de specifieke documenten te noemen, maar het moet wel duidelijk zijn welke informatie u wenst.
  • De informatie die u wilt ontvangen, moet daadwerkelijk aanwezig zijn. Het maakt daarbij niet uit op wat voor manier die informatie is opgeslagen.
  • Het bestuursorgaan moet over de informatie beschikken.
  • De informatie moet gaan over een bestuurlijke aangelegenheid. Dat wil zeggen: over het beleid van het bestuursorgaan. Hieronder valt ook de voorbereiding en uitvoering ervan.

Als blijkt dat u uw verzoek aan een ander bestuursorgaan moet richten, dan heeft de gemeente de plicht om uw verzoek door te sturen. Als u uw verzoek schriftelijk indient, ontvangt u hierover een bericht.

De beslissing op uw Wob-verzoek

De gemeente neemt binnen vier weken een besluit op uw Wob-verzoek. In uitzonderingsgevallen kan de gemeente deze termijn met vier weken verlengen. Als dit het geval is, laat de gemeente u dit schriftelijk en gemotiveerd weten. Als u een bijzonder belang heeft, kan mogelijk een kortere beslistermijn van toepassing zijn.

Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt.