Zoekresultaten

438 resultaten voor ‘’

 • Cliëntondersteuning

  Mensen met een zorgvraag hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. In de gemeente Westerveld kunt u zich laten bijstaan door de volgende instanties:

 • Informatie en advies

  Elke inwoner van Westerveld heeft soms vragen, waar hij of zij niet direct zelf uitkomt. U kunt natuurlijk naar de buren of een familielid gaan, of naar de vakbond of ouderenbond. Ook is het mogelijk om uw vraag of idee eens te bespreken met een vrijwilliger of professional.

 • Openingstijden en contact

  Heeft u een dienst van de gemeente nodig? Eerst bellen naar 14 0521.

 • Inwoners

  Dit is de officiële website van de gemeente Westerveld, met informatie voor inwoners, ondernemers en toeristen. Daarnaast kunt u via deze website steeds meer online regelen.

 • Gewasbeschermingsmiddelen

  Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen worden gebruikt om planten en gewassen te beschermen tegen onkruid, ziekten en plagen.Voor de toelating en het gebruik van deze middelen stelt het Rijk strenge eisen.

 • Direct online regelen

  Alle zaken die u direct online kunt regelen op een rij. Dit worden er steeds meer!

 • Individuele toeslagen

  Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen en weinig vermogen? Of volgt u een studie, maar bent u niet in staat om (voldoende) inkomen te verdienen? Dan heeft u misschien recht op een individuele inkomenstoeslag of een individuele studietoeslag.

 • Starterslening

  De starterslening is een financiële steun voor mensen die hun eerste huis kopen.

 • Beschikbare vrije kavels

  Bij de vrije kavels is het verkavelingsproces afgerond. Samen met de toekomstige bewoners zijn de kavelgrenzen bepaald. Dat heeft geleid tot onderstaande definitieve verkavelingen voor woonveld 1 en woonveld 2.

 • Koninklijke onderscheiding

  U kunt iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.

 • Nieuwsbrief Kalterbroeken april 2020

  pdf, 114kB
 • Bijzondere bijstand

  Heeft u (extra) kosten die u niet kan betalen dan kunt u de gemeente om geld vragen.

 • Participatiebijdrage

  De participatiebijdrage is een vergoeding voor allerlei veel voorkomende kosten.

 • Beweegcoaches

  De gemeente Westerveld heeft vier beweegcoaches in dienst, met elk hun eigen taken en werkzaamheden.

 • Volwassenenfonds Sport & Cultuur

  Vanaf dit jaar is het voor volwassenen met weinig of geen inkomen mogelijk om mee te doen aan sport- of culturele activiteiten. De gemeente Westerveld haakt aan bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, in navolging van het succesvolle Jeugdfonds Sport & Cultuur.

 • Wijzer met je geld in Westerveld

  Wijzer met je geld in Westerveld is de folder van de gemeente Westerveld over regelingen (zowel landelijk als gemeentelijk) waar mensen met een laag inkomen aanspraak op kunnen maken.

 • Wijzer met je geld in Westerveld 2020

  pdf, 865kB
 • Regelingen voor kinderen

  Het kindpakket in de gemeente Westerveld bestaat uit verschillende regelingen voor kinderen en jongeren tot 21 jaar, die opgroeien in armoede.

 • Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Meerkamp

  Vanaf 30 april 2020 tot en met 10 juni 2020 ter inzage.

 • Havelte, partiële herziening Meerkamp_Verbeelding

  pdf, 480kB
 • Havelte, partiële herziening Meerkamp_ontwerp_1_Toelichting

  pdf, 824kB
 • Havelte, partiële herziening Meerkamp_ontwerp_1_Regels

  pdf, 919kB
 • Havelte, partiële herziening Meerkamp_ontwerp_1_Bijlage bij de toelichtng

  pdf, 2MB
 • Woning kopen of huren

  Een huis kopen of huren is een belangrijke stap. Verschillende instanties helpen u met informatie of een financiële bijdrage.

 • Vledder e.o. in Actie!

 • Vitaal Wilhelminaoord e.o.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een taak of functie.

 • Verblijfsvergunning

  Een verblijfsvergunning kunt u aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 • Parkeerbeleid

  U heeft in Westerveld geen parkeervergunning nodig om uw auto te parkeren. U mag op alle parkeerplaatsen en op/langs alle wegen gratis parkeren, tenzij bijvoorbeeld door borden anders is aangegeven.

 • Oud papier en karton

  Verschillende verenigingen en scholen in de gemeente zamelen papier en karton in.

 • Snippergroen: verhuur, verkoop of bruikleen

  U kunt een aanvraag indienen voor het huren, kopen of gebruiken van snippergroen.

 • Grondzaken

  De gemeente Westerveld verhuurt en verkoopt percelen grond en geeft bouwkavels uit in nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen.

 • Woonvisie

  Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Westerveld vastgesteld. De Woonvisie is een actualisering van het woonbeleid zoals is opgenomen in de Structuurvisie en de Visie op Wonen.

 • Gaswinning

  In de gemeente Westerveld wordt gas gewonnen. Dit gas wordt gewonnen uit velden. Deze velden liggen in of deels in de gemeente Westerveld.

 • Afvalbrengstation

  U kunt (grof) huishoudelijk afval storten bij het afvalbrengstation in Havelte.

 • Betalingsregeling gemeentelijke belastingen

  Kunt u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

 • Initiatieven

  De intentie van de gemeente is om samen te bouwen aan een spannende, leuke, zorgzame, mooie en energieke samenleving. De gemeente wil dan ook initiatieven stimuleren die bijdragen aan sociale cohesie, gezonde leefstijl, duurzaamheid, toerisme en leefbaarheid van de gemeente Westerveld. Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kan met uw initiatief, wil de gemeente een handje helpen met (financiële) middelen en/of meedenken met uw plan.

 • Schuldhulpverlening

  Voor schuldhulpverlening binnen de gemeente Westerveld kunt u terecht bij de Gemeentelijke Kredietbank (GKB), Humanitas Thuisadministratie, Welzijn MensenWerk of de kledingbank.

 • Financiële steun voor ondernemers

  Als ondernemer of zzp'er kan het zijn dat u tijdelijk geld nodig heeft om uw bedrijf te redden of omdat u stopt met uw bedrijf.

 • Compost

  U kunt compost gebruiken om de bodem van uw tuin te verbeteren.

 • Geboorteaangifte

  Is uw zoon of dochter geboren? Dan moet u uw kind binnen 3 dagen aangeven bij de gemeente.

 • Attestatie de vita

  De attestatie de vita is een uittreksel uit BRP of Burgerlijke Stand. Het is een bewijs dat u leeft.

 • Mutatieformulier

  pdf, 28kB
 • Bijstandsuitkering aanvragen

  U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u onvoldoende inkomen of vermogen heeft om van te leven en u geen recht heeft op een andere uitkering.

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Als u een huwelijk of partnerschap aangaat, vult u een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in.

 • Afvalstoffenheffing

  Met de afvalstoffenheffing worden de kosten van de inzameling en verwerking van afvalstoffen betaald.

 • Containers

  De afvalcontainers horen bij de woning en zijn geen persoonlijk bezit. Als u verhuist, laat u de containers leeg en schoon achter bij de woning.

 • Cursus In Balans

  In tien lessen wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van vallen door het overdragen van informatie, maar ook door bewegingsoefeningen. Met de cursus verbetert u uw spierkracht en evenwicht, zodat het risico op vallen kleiner wordt.

 • Paasvuur

  Wilt u een paasvuur organiseren? Dan moet u toestemming vragen aan de gemeente.

 • Verkoop bouwkavels Meester Onsteestraat Zorgvlied

  In Zorgvlied is samen met de dorpsgemeenschap het plan ontwikkelt om woningbouw te realiseren aan de Meester Onsteestraat. Het plan bestaat uit een eerste en een tweede fase. De eerste fase is ontwikkeld door Aannemingsbedrijf Dons & Troost. In de tweede fase is er ruimte voor vier vrijstaande woningen en twee twee-onder-één-kapwoningen

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Heeft u een ziekte of handicap en kunt u daardoor moeilijk lopen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK).

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet treedt naar verwachting in werking op 1 januari 2021. De Omgevingswet bundelt de wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Omgevingswet maakt het integraal beheer van en de ontwikkelingen in de leefomgeving eenvoudiger.

 • Factsheet resultaten einde campagne

  pdf, 948kB
 • Factsheet Westerveld 220819

  pdf, 1MB
 • Rijbewijs

  U kunt uw rijbewijs aanvragen of vernieuwen bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

 • Bomen kappen

  Gaat u een boom kappen of drastisch snoeien en bent u eigenaar van die boom? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Bouwwerkzaamheden melden of afmelden

  Meld hier de start of het gereed zijn van uw bouwwerkzaamheden.

 • Politie

  Politiemensen van het basisteam Zuidwest-Drenthe voeren vanuit het politiebureau in Meppel de lokale politiezorg uit.

 • Tijdlijn omgevingswet

  pdf, 66kB
 • Taalpunt

  In de gemeente Westerveld heeft 11 tot 13% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Dat betekent dat zij het minimale niveau op het gebied van taal hebben. Het lezen en invullen van formulieren, het (voor)lezen van een boek of het lezen van een bijsluiter levert problemen op. Door middel van het taalpunt helpt de gemeente Westerveld hen.

 • Milieupas

  Heeft u geen milieupas (meer)? Neem contact op met ROVA om een nieuwe pas aan te vragen.

 • Energie voor huishoudens in Westerveld in 2050 duurzaam opgewekt

  Het college van de gemeente Westerveld heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 de energie die de huishoudens in de gemeente nodig zijn, duurzaam op te wekken.

 • Bomenbeleid

  Om te bepalen welke bomen (en houtopstanden) van belang zijn voor Westerveld en dus beschermd moeten worden is er op 17 december 2019 een bomenavond georganiseerd. De avond markeerde de start van een nieuw te vormen bomenbeleid. Na de avond heeft iedereen de mogelijkheid gehad om zijn of haar inbreng alsnog te geven. De deadline voor deze inbreng was 31 januari 2020.

 • Open Monumentendag 2020: 'Leer Monument(tje)!'

  Het tweede weekend van september 2019 - van zaterdag 12 september tot en met zondag 13 september - staat de gemeente Westerveld weer in het teken van de landelijke en Europese Open Monumentendag. Het thema voor 2020 is 'Leer Monument(tje)'

 • Monumenten en vergunningplicht

  In veel gevallen heeft u voor werkzaamheden in, aan of bij een monument een omgevingsvergunning nodig.

 • Rijksmonumenten

  De gemeente Westerveld telt ruim 180 gebouwde rijksmonumenten.

 • Aanmelden nieuwsbrief beweegcoaches

  Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief van de beweegcoaches

 • Informatie over de bijstandsuitkering

  Lukt het u niet om al uw uitgaven te betalen met uw inkomsten, dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Om recht te hebben op een bijstandsuitkering moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Koloniën van Weldadigheid

  In 2017 is het UNESCO Werelderfgoed nominatiedossier voor de Koloniën van Weldadigheid voorgedragen bij UNESCO in Parijs; in 2020 is een geactualiseerd nominatiedossier door de Belgische regering opnieuw ingedient. Op deze pagina vindt u het nominatiedossier en meer informatie.

 • Aanmeldformulier Open Monumentendag 2020: Thema 'Leer Monument(je)'

  We zien uw aanmelding graag tegemoet.

 • Beweegwijzer Vledder e.o. in Actie 01-2020

  pdf, 909kB
 • No cure no pay

  Hoe werkt no cure no pay?

 • Forensenbelasting

  U betaalt forensenbelasting als u lange tijd in de gemeente verblijft, maar ergens anders woont.

 • Aanmaning en deurwaarder

  Betaalt u uw belastingen niet op tijd? Dan kunt u te maken krijgen met aanmaningen en deurwaarders.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen.

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  U kunt de gemeente machtigen om het totaalbedrag aan belastingen automatisch te incasseren.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met de belastingaanslag of WOZ-beschikking? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Handige links en informatie

  Hier vindt u links naar andere websites en overige informatie over zorg en inkomen.

 • Beweegwijzer Dwingeloo e.o. in Actie!

  pdf, 891kB
 • Leegstaande woning verhuren

  Wilt u uw leegstaande woning verhuren? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.

 • Inkomens- en vermogensgrenzen 2020

  23 januari 2020

  Een overzicht van de inkomens- en vermogensgrenzen die gelden in 2020.

 • Cliëntenplatform

  Het cliëntenplatform Sociale Zaken gemeente Westerveld is belangenbehartiger van inwoners met een laag inkomen.

 • Kom uit je schuld

  Veel Nederlanders hebben geldproblemen. Als we schulden hebben, wachten we gemiddeld vijf jaar met hulp zoeken. Dat is zonde. Want als je zo lang wacht, wordt het bedrag in die vijf jaar, ruim tien keer zo hoog. Kom je eruit?

 • Bereken uw recht

  Via de website van het Nibud kunt u direct zien op welke toeslagen, tegemoetkomingen en subsidies u recht heeft.

 • Uitbetalen uitkering en bijzondere bijstand

  Meer informatie over de uitbetaling van een uitkering en bijzondere bijstand.

 • Overige verplichtingen

  Verplichtingen waar u rekening mee moet houden wanneer u een uitkering ontvangt.

 • IOAW aanvragen

  Bent u geboren vóór 1 januari 1965 en ná uw 50ste werkloos geworden? Dan kunt u na de WW of WGA-uitkering recht hebben op een IOAW-uitkering

 • Werkvoorzieningen

  Meer informatie over werkvoorzieningen zoals Reestmond en Voorziening Beschut werk.

 • Werk vinden

  Voor de uitvoering van de Participatiewet werkt de gemeente samen met het UWV en het regionaal Werkbedrijf Zwolle. Voor onbetaald of vrijwilligerswerk werkt de gemeente samen met Welzijn MensenWerk.

 • Werkzoekende

  Bent u op zoek naar werk? Of wordt u binnenkort werkloos en lukt het niet om ander werk te vinden? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen bij UWV.

 • Voorwaarden

 • Eigen bijdrage

  Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. Deze is maximaal € 19,- per maand per huishouden.

 • Eigen bijdrage Wmo 2020

  pdf, 174kB
 • Beweegwijzer Diever e.o. in Actie!

  pdf, 1MB
 • Beweegwijzer Havelte e.o. in Actie!

  pdf, 760kB
 • Samenvatting startbijeenkomsten RES

  Op 13 en 14 januari 2020 waren er startbijeenkomsten met als onderwerp de regionale energiestrategie (RES). Tijdens deze bijeenkomsten zijn inwoners en ondernemers uit Westerveld uitgedaagd om met een open vizier te bekijken welke kansen er in de gemeente Westerveld zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie.

 • Digitale nieuwsbrief RES

  Meld u hier aan voor de digitale nieuwsbrief over de Regionale Energiestrategie.

 • Snoeiafval

  In de groene container, naar het afvalbrengstation of met de snoeiafvalroute mee, meld u zich hiervoor aan!

 • Verhuizen naar de gemeente

  Komt u wonen in onze gemeente? Meldt u dit dan binnen vijf dagen na de verhuizing.

 • Verhuizen vanuit het buitenland naar de gemeente

  Meld dit binnen vijf dagen na aankomst in Nederland persoonlijk bij de balie van de gemeente.

Verfijn uw zoekopdracht

Zoek binnen

Publicatiedatum

Sorteren op

Resultaten per pagina