Gratis bewaar maken

Hoe werkt no cure no pay?

De meeste WOZ-dienstverleners werken op basis van 'No cure, no pay'. Wanneer u een WOZ-dienstverlener heeft gemachtigd om namens u een bezwaarschrift in te dienen, maken zij ook kosten voor hun werkzaamheden die ze voor u uitvoeren. Deze kosten die voor u gemaakt worden in de procedure hoeft u niet te betalen. Deze zijn geheel voor rekening van de WOZ-dienstverlener.

Hoe worden de gemaakte kosten van een WOZ-dienstverlener dan wel vergoed?

Dit is geregeld in de wet. De wetgever heeft bepaald dat wanneer een door de overheid genomen besluit na een bezwaarprocedure gewijzigd wordt met hulp van een professionele deskundige, er sprake kan zijn voor een tegemoetkoming van de gemaakte kosten in deze gevoerde procedure. Het verzoek om kostenvergoeding moet dan wel tijdens de procedure worden ingediend. De hoogte van deze kostenvergoeding is ook door de wetgever bepaald en dient te worden vergoed door het overheidsorgaan die het besluit heeft genomen en heeft herzien.

Bij WOZ procedures is het dus voor een WOZ-dienstverlener van belang dat de WOZ-waarde wordt aangepast. Indien dit niet het geval is, zal er geen sprake zijn van een kostenvergoeding. Daaruit voortvloeiend is er voor hem / haar ook geen sprake van inkomsten. Indien de WOZ-waarde wel wordt aangepast zal de WOZ-dienstverlener aanspraak maken op de proceskostenvergoeding bij de gemeente.

De wetgever heeft geen koppeling gemaakt tussen het behaalde resultaat (de hoogte van de aanpassing) en de hoogte van de kostenvergoeding. Dit betekent dus dat bij een minimale waarde-aanpassing een gelijke kostenvergoeding wordt uitbetaald als bij een grote waarde-aanpassing. Voor de belastingplichtige gaat het dan vaak om enkele 10-tallen euro’s belastingvoordeel. Terwijl de kostenvergoeding die de gemeente moet betalen kan oplopen tot bijna € 800 per procedure.

Hieronder is een voorbeeld weergeven 

Een WOZ-dienstverlener dient namens u bij ons een bezwaar in voor uw woning en vervolgens wordt de waarde met € 5.000 verlaagd. Per saldo wordt het belastingbedrag in 2022 voor u dan € 5,56 (OZB) en € 0,97 (Riool- en waterzorgheffing), in totaal dus € 6,53 lager.

Het gevolg is dat de gemeente kosten moet betalen van minimaal € 269,00 en kan per geval oplopen tot € 795,00 alleen al in de bezwaarfase. In de beroepsfase zelfs tot ruim € 1.500,00.

In heel Nederland bedroeg in het jaar 2020 de uitgekeerde kostenvergoeding maar liefst € 17.000.000.

De bedragen die op basis van kostenvergoeding uitgekeerd moeten worden, staan in geen enkele verhouding tot vermindering op het belastingbedrag.

Op de site van de contsumentenbond leest u een bericht over WOZ bureaus.

Is gratis dan ook echt gratis?

De kosten die de gemeente Westerveld en ook andere gemeenten moeten uitbetalen aan een WOZ-dienstverlener, worden uiteindelijk in de OZB-tarieven voor de komende jaren verrekend. U als eigenaar of gebruiker betaalt dus indirect wel een prijs voor een WOZ-dienstverlener. Deze eventuele uitgekeerde kostenvergoedingen kunnen beter bespaard blijven en gebruikt worden voor de andere doelen binnen de gemeenschap. 

Is rechtstreeks bezwaar indienen bij de gemeente ook gratis en gemakkelijk?

Bezwaar zelf indienen bij de gemeente Westerveld is altijd gratis en ook heel gemakkelijk. U weet immers zelf maar al te goed waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. Indien u dit kort en krachtig op papier zet, kost het u daarom ook zeer weinig tijd. En mocht u het uiteindelijk toch niet eens zijn met de uitkomst van uw bezwaarschrift, dan kunt u altijd terecht bij de onafhankelijke rechter. Ondanks dat u zelf heel makkelijk bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde, heeft u natuurlijk altijd de mogelijkheid om u bij te laten staan door een externe deskundige. Dit is aan te raden bij zeer complexe situaties.