Besluit Bodemkwaliteit

Voorwaarden voor het toepassen van grond- en bouwmaterialen.

Sinds 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit van kracht. Dit besluit is opgesteld om de kwaliteit van de bodem en het grond- en oppervlaktewater te beschermen, maar ook om hergebruik van bouwmaterialen te bevorderen. Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden grond en steenachtige bouwmaterialen mogen worden toegepast. De gemeente is het bevoegd gezag met betrekking tot het Besluit bodemkwaliteit.

Melden van toepassing

Het Besluit bodemkwaliteit is niet uitsluitend gericht op de toepassing van grond en bouwstoffen, maar ook op de productie, het vervoer en tussentijdse opslag. Het toepassen van grond, baggerspecie en IBC-bouwstoffen (bouwstoffen die niet aan de standaard producteisen voldoen) moet in de meeste gevallen gemeld worden via het meldpunt bodemkwaliteit op de website van het ministerie van I&M.

Van daaruit komt de melding direct bij het juiste bevoegd gezag terecht: de gemeente bij toepassing op het land en de waterkwaliteitsbeheerder bij toepassing in oppervlaktewater. In Westerveld is dat Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ook voor de eventuele aanvraag van een vergunning op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater moet u bij het waterschap zijn. U kunt daarvoor naar de website van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Hoofdstukken Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit is ingedeeld in hoofdstukken. De belangrijkste onderwerpen hierin zijn:

Zie ook: Bodemkwaliteit Drenthe.