Meewerken aan een initiatief

U kunt beginnen met het indienen van een vooroverleg of een principeverzoek. Dit is niet verplicht, maar kan wel extra kosten en teleurstellingen voorkomen. De gemeente beoordeelt dan uw verzoek. Als meegewerkt kan worden, hoort u welke procedure er het beste gevolgd kan worden. De keuze voor de procedure bespreekt de gemeente met u.

  • wijzigen omgevingsplan. Als u bijvoorbeeld van uw woning een winkel wilt maken en het past niet in het omgevingsplan, kan meegewerkt worden door het omgevingsplan te wijzigen. 
  • buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa). Als u bouwplannen heeft die niet (geheel) passen binnen het omgevingsplan, kunt u de gemeente verzoeken om medewerking te verlenen aan uw plannen door middel van een bopa. Een bopa is een activiteit die niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan en niet vergunningvrij voor het bouwen is. Er zijn 2 varianten:
    • een activiteit waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is, maar het volgens de beoordelingsregels niet mogelijk is de vergunning te verlenen
    • een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan
  • binnenplanse omgevingsplanactiviteiten (opa). Wilt u bijvoorbeeld een bijgebouw plaatsen of een stuk grond anders gebruiken en/of dit past niet in het omgevingsplan ? Een opa is een activiteit waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat daarvoor een vergunning nodig is. In sommige situaties is bijvoorbeeld voor bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. Dit staat onder andere genoemd in het Besluit bouwwerken leefomgeving.  

Meer informatie is ook te vinden op Vergunningplicht omgevingsplanactiviteit | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Kosten

Er worden voor het volgen van een procedure (wijziging omgevingsplan, bopa) leges in rekening gebracht. Voor de actuele legesverordening verwijzen wij u naar Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024. | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)

Daarnaast kan het zijn dat de gemeente met een initiatiefnemer een privaatrechtelijke overeenkomst sluit. Dit heet een anterieure overeenkomst. Dat is vaak bij woningbouw het geval. In zo'n overeenkomst worden dan bijvoorbeeld kosten waaronder ambtelijke uren, recht en plichten, planschade/nadeelcompensatie vastgelegd. 

In alle gevallen zijn de kosten voor het (laten) opstellen van een wijziging omgevingsplan of het opstellen van een onderbouwing voor de bopa voor uw rekening. 

 

Aanvraag

U kunt beginnen met het indienen van een vooroverleg of een principeverzoek. Dit is niet verplicht, maar kan wel extra kosten en teleurstellingen voorkomen. Bij een vooroverleg kunt u een schetsplan indienen via Home - Omgevingsloket (overheid.nl). Daarbij kunt u aangeven dat u overleg wilt met het bevoegd gezag. Een principeverzoek kunt u ook indienen voor middel van een brief gericht aan het college waarin u uw plannen kenbaar maakt.

De gemeente beoordeelt dan uw verzoek. Als meegewerkt kan worden, hoort u welke procedure er het beste gevolgd kan worden.  De keuze voor de procedure bespreekt de gemeente met u.

Procedure

Voor alle gevallen adviseren wij u eerst een aanvraag vooroverleg of een principeverzoek in te dienen. Afhankelijk van het plan, worden naast interne disciplines zoals verkeer, vervoer, natuur meer adviseurs betrokken. Denk hierbij bijvoorbeeld de provincie en/of het waterschap. In dat geval kan niet binnen 8 weken besloten worden op een aavraag omgevingsvergunning. Wij willen daarom graag vroegtijdig in overleg met u en eventuele adviseurs. Daarom is vooroverleg belangrijk. Als dit vooroverleg goed en zorgvuldig doorlopen wordt, kan de vergunning binnen de termijn verleend worden. Bij alle aanvragen is participatie van belang. Bij het doorlopen van de vragenboom in het omgevingsloket is participatie een onderdeel. 

Binnenplanse omgevingsplanactiviteit (opa)

De aanvraag kan ingediend worden via Home - Omgevingsloket (overheid.nl). De afhandelingstermijn is in principe 8 weken met een mogelijkheid tot verlengen met 6 weken. Soms zijn opa's niet vergunningplichtig. Het rijk heeft een aantal activiteiten vrijgesteld van de vergunningplicht. Dit staan genoemd in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Meer informatie hierover kunt u lezen via Vergunningvrije omgevingsplanactiviteit die bestaat uit het bouwen | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) . Als na 8 weken de omgevingsverguninng verleend kan worden, dan geldt een bezwaartermijn van 6 weken. Wij adviseren deze termijn af te wachten voordat u begint. Na bezwaar is beroep (rechtbank) en hoger beroep (Raad van State) mogelijk. 

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa)

Voor een bopa geldt een afhandelingstermijn van 8 weken met eenmalig verlenging van 6 weken. Het college kan besluiten, bij complexe bopa, om de uitgebreide procedure van 26 weken toe te passen. Een bopa dient te worden voorzien van een onderbouwing waaruit blijkt dat het plan voldoet aan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Een adviesbureau kan u daarbij helpen.

De gemeenteraad heeft een lijst vastgesteld van gevallen waar de raad advies over wil geven. Deze lijst is te zien op : Zoekresultaten | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl). In dat geval wordt een aanvraag doorgestuurd naar de gemeenteraad voor advies. Staat het plan op die lijst dan is participatie verplicht. Als na 8 weken de bopa verleend kan worden, geldt een bezwaartermijn van 6 weken. Wij adviseren deze termijn af te wachten voordat u begint. Na bezwaar is beroep (rechtbank) en hoger beroep (Raad van State) mogelijk. 

Wijzigen omgevingsplan

Als in overleg met u gekozen is voor een wijziging van het omgevingsplan dan wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Dit betekent o.a. dat een ontwerp besluit 6 weken ter inzage gelegd moet worden. Iedereen kan dan een zienswijze indienen. De gemeenteraad stelt een wijziging van het omgevingsplan vast. Bij dat besluit moet overwogen worden hoe er bijvoorbeeld met participatie is omgegaan en of sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties of een  al dan niet een milieu-effectrapportage nodig is. Na de vaststelling wordt het besluit opnieuw gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd. De wijziging wordt verwerkt in het omgevingsloket. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Raad van State. 

Schade

Bij (bouw)plannen moet u rekening houden met eventuele schade bij anderen. De woning van uw buren kan bijvoorbeeld minder waard worden doordat u bijvoorbeeld door een bopa of een wijziging van het omgevingsplan dichter op de grens mag bouwen. Uw buren kunnen dan nadeelcompensatie (voorheen planschade) indienen bij de gemeente. Eventuele schade wordt door middel van een af te sluiten overeenkomst aan u als 'veroorzaker' doorgerekend.

In alle gevallen is het raadzaam in overleg te gaan met uw omgeving. Hoe u dat kunt doen, leest u in onze handreiking: 2.b Bijlage 2 Handreiking participatie Omgevingswet gemeente Westerveld (concept) (4).pdf