Afwijken van bestemmingsplan

U kunt beginnen met het indienen van een vooroverleg of een principeverzoek. Dit is niet verplicht, maar kan wel extra kosten en teleurstellingen voorkomen. De gemeente beoordeelt dan uw verzoek. Als meegewerkt kan worden, hoort u welke procedure er het beste gevolgd kan worden. De keuze voor de procedure bespreekt de gemeente met u.

  • Partiële herziening. Als u bijvoorbeeld van uw woning een winkel wilt maken en het past niet in het geldende bestemmingsplan, kunt u de gemeenteraad verzoeken om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Dit heet een partiële herziening.
  • Projectprocedure. Als u bouwplannen heeft die niet (geheel) passen binnen het geldende bestemmingsplan, kunt u de gemeente verzoeken om medewerking te verlenen aan uw plannen door middel van een uitgebreide projectprocedure.
  • Afwijken bestemmingsplan. Wilt u bijvoorbeeld een bijgebouw plaatsen of een stuk grond anders gebruiken en dit past niet in het bestemmingsplan ? Dan is het soms mogelijk om af te wijken van de regels in het bestemmingsplan of binnen de regels van de Wet algemenen bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en/of het Besluit Omgevingsrecht (Bor).

Kosten

Er worden voor het volgen van een bestemmingsplanprocedure leges in rekening gebracht.  Aan de hand van de complexiteit van het plan wordt een berekening gemaakt en aan de aanvrager meegedeeld. In alle gevallen zijn de kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan voor uw rekening.

In sommige gevallen is het nodig om een privaatrechtelijke overeenkomst tussen u en de gemeente af te sluiten. Dan brengt de gemeente ook andere kosten in rekening, zoals bijvoorbeeld ambtelijke uren.

Voorafgaand aan een bestemmingsplanherziening maakt de gemeente in overleg met u een kostenraming.

Aanvraag

U kunt beginnen met het indienen van een vooroverleg of een principeverzoek. Dit is niet verplicht, maar kan wel extra kosten en teleurstellingen voorkomen. Bij een vooroverleg kunt u een schetsplan indienen via www.omgevingsloket.nl. Daarbij kunt u aangeven dat u overleg wilt met het bevoegd gezag. Een principeverzoek kunt u ook indienen voor middel van een brief gericht aan het college waarin u uw plannen kenbaar maakt.

De gemeente beoordeelt dan uw verzoek. Als meegewerkt kan worden, hoort u welke procedure er het beste gevolgd kan worden.  De keuze voor de procedure bespreekt de gemeente met u.

Procedure

Een afwijking is (onderdeel van) een omgevingsvergunning. Bij een reguliere vergunning waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan dient binnen 8 weken een besluit genomen te worden. Bij een uitgebreide procedure geldt een termijn van 26 weken. In sommige situaties moet de raad een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen afgeven. Bij een uitgebreide procedure wordt de ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd en ligt dan zes weken ter inzage. Een ieder kan dan een zienswijze indienen. Als er zienswijzen komen dan worden deze behandeld. Dit kan leiden tot een ander besluit of een gewijzigd besluit. Na het besluit kan beroep ingediend worden bij de rechtbank Noord-Nederland. 

Een herziening van het bestemmingsplan doorloopt een uitgebreide procedure. Er wordt gestart met een voorontwerp, daarna volgt het ontwerp en uiteindelijk volgt de vaststelling door de gemeenteraad. Tegen deze vaststelling of het besluit om het plan niet vast te stellen, is beroep mogelijk bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij een afwijking van het bestemmingsplan of een verandering van het bestemmingsplan moet u rekening houden met eventuele schade bij anderen. De woning van uw buren kan bijvoorbeeld minder waard worden doordat u door de afwijking van het bestemmingsplan dichter op de grens mag bouwen. Uw buren kunnen dan een planschade indienen bij de gemeente. Eventuele schade wordt door middel van een af te sluiten overeenkomst aan u als 'veroorzaker' doorgerekend.

In alle gevallen waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan of een bestemmingsplan wordt aangepast, is het raadzaam in overleg te gaan met uw omgeving. Het is niet verplicht om bijvoorbeeld handtekeningen te verzamelen maar overleg met de buurt is aan te raden.

Meer informatie

Ruimtelijke procedures