Bestemmingsplan wijzigen

Wilt u een bestemmingsplan laten wijzigen? Dan moet u hiervoor een verzoek of plan indienen.

De gemeente kan soms de bepalingen in een bestemmingsplan wijzigen. Dit kan voor u van belang zijn, bijvoorbeeld als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd die in strijd is met een bestemmingsplan.

Voorwaarden

De gemeente kan een bestemmingsplan alleen wijzigen als deze mogelijkheid in het bestemmingsplan zelf is opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid is onderdeel van het bestemmingsplan en kan worden uitgevoerd zolang de bestemming nog niet is gerealiseerd.

Aanvraag

Er zijn 2 situaties waarin u een wijzigingsverzoek kunt indienen:

  1. Als u (nog) geen aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend, kunt u via een principeverzoek het college van burgemeester en wethouders vragen om het bestemmingsplan te wijzigen.
  2. Als u wel een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, hoeft u geen apart verzoek in te dienen. Wanneer de gemeente kan meewerken aan de wijziging, moet u als aanvrager zelf zorgen voor een wijzigingsplan.

Procedure

U moet voor het wijzigingsplan een aparte procedure doorlopen, waarbij eerst een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Iedereen kan daarop een zienswijze indienen. Het college stelt vervolgens het wijzigingsplan vast, waarna het mogelijk is om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Meer informatie

Wet ruimtelijke ordening (Wro), artikel 3.6

Let op: de termen wijzigen en herzien worden vaak door elkaar gehaald. Een bestemmingsplan herzien is echter iets heel anders.