Omgevingsplan wijzigen

Wilt u het omgevingsplan laten wijzigen? Dan moet u hiervoor een plan indienen. Als de gemeente meewerkt aan uw plan, dan kijken wij samen met u welke procedure het beste gevolgd kan worden om uw plan te realiseren. Vanaf 1 januari 2024 kan dat op twee manieren: 

Wijzigen omgevingsplan

Soms is het beter om een wijziging van het omgevingsplan aan te vragen. Bijvoorbeeld bij een plan waarbij gelijktijdig in samenhang een aanpassing van andere regels uit het omgevingsplan nodig is zoals het aanpassen van gebruiksruimte van bedrijven om bijvoorbeeld woonbebouwing mogelijk te kunnen maken. Of bijvoorbeeld "ruimte-voor -ruimte" waarbij de agrarische bestemming ingeruild wordt voor een woonbestemming. Dan is een wijziging van het omgevingsplan nodig. Dit kan niet met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. 

Wij zijn bezig met het opstellen van een handboek. Daarin wordt o.a. aangegeven waar een wijziging aan moet voldoen. Tot die tijd zullen wij in overleg met u als aanvrager kijken naar de beste oplossing. Een wijziging kunt u niet zelf opstellen, hiervoor is een (stedenbouwkundig) adviesbureau nodig. 

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (hierna bopa) is een plan/aanvraag/verzoek dat niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan of niet vergunningvrij is voor het bouwen. Het kan gaan om de volgende situaties:

  1. De activiteit is niet mogelijk op basis van de algemene regels van het omgevingsplan
  2. De activiteit is niet mogelijk op basis van een binnenplanse omgevingsplanactiviteit
  3. De activiteit is niet vergunningvrij voor het bouwen

Het kan bijvoorbeeld gaan om het verbouwen van een bedrijfspand tot woning. In de regels uit het omgevingsplan staat dat er geen woning is toegestaan. Een aanvraag om hier een woning te mogen realiseren, is dan een buitenplanse omgevingsactiviteit. 

Om een bopa te kunnen verlenen, is een aanvraag omgevingsvergunning nodig. Het plan moet onderbouwd worden want de aanvraag moet voldoen aan de zogenaamde "evenwichtige toedeling van functies aan locaties". Deze onderbouwing kunt u veelal niet zelf opstellen maar daarvoor is een adviesbureau nodig. Er moeten namelijk vaak ook onderzoeken uitgevoerd worden zoals op het gebied van stikstof, geluid, ecologie etc. Samen met u en de adviseur zullen we deze procedure starten en doorlopen. Ook voor de bopa geldt straks het handboek. 

Bij beide instrumenten is participatie van belang. Wij adviseren u vroegtijdig uw omgeving te betrekken bij uw plannen. Meer informatie kunt u lezen via  2.b Bijlage 2 Handreiking participatie Omgevingswet gemeente Westerveld (concept) (3).pdf