Bestemmingsplanprocedure

Voordat een bestemmingsplan in werking treedt, moet een ruimtelijke procedure gevolgd worden.

Een bestemmingsplanprocedure is gericht op zorgvuldige besluitvorming, met onder andere coördinatie met beleid van andere overheden zoals rijk, provincie en waterschap. Ook zorgt de procedure voor de rechts- en belangenbescherming van de burger.

Fasen in de bestemmingsplanprocedure

De bestemmingsplanprocedure bestaat globaal uit drie fasen.

Voorontwerpfase

De eerste fase is de voorontwerpfase. Dan vindt het nodige onderzoek en het vooroverleg plaats. De gemeente kijkt of de plannen ook op grond van overige wet- en regelgeving haalbaar is en of het plan moet worden bijgesteld. Als hun belangen in het geding zijn, vraagt de gemeente in een vooroverleg het Rijk, de provincie en het waterschap of andere organisaties (bijv. Defensie, Veiligheidsregio) om een reactie. Deze reacties kunnen aanleiding zijn om een plan op punten bij te stellen of zelfs te concluderen dat het plan niet haalbaar is. Tijdens de voorbereidingsfase gelden er nog geen wettelijke termijnen. De gemeente informeert dat een bestemmingsplan in voorbereiding is door middel van een kennisgeving in het huis-aan-huisblad. Meestal is deze kennisgeving in combinatie met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan. Dat is de eerste versie van het bestemmingsplan. Die wordt gepubliceerd en ligt dan zes weken ter inzage. Iedereen kan dan reageren op het voorontwerp. Aan de hand van eventuele inspraakreactie kan het bestemmingsplan aangepast worden.

Ontwerpfase

Na de voorontwerpfase volgt de tweede fase: de ontwerpfase. Het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd en ligt dan zes weken ter inzage. Een ieder kan een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Eventuele zienswijzen worden behandeld en voorzien van een reactie. Dan wordt het bestemmingsplan met de zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Soms is het nodig dat bijvoorbeeld aan de hand van zienswijzen het bestemmingsplan aangepast wordt.

Vaststellingsfase

De derde en laatste fase is de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad.  Na de ontwerpfase stelt het college de raad voor om het bestemmingsplan (al dan niet gewijzigd) vast te stellen. Eventuele zienswijzen worden ook meegenomen bij de besluitvorming. Het voorstel wordt eerst behandeld in de commissie Fysiek Domein en Middelen. Daarna wordt het voorstel doorgestuurd naar de gemeenteraad.

Beroepsfase

Na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan gepubliceerd en ligt dan opnieuw zes weken ter inzage. Tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In principe kan alleen een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan beroep indienen. Een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze in te dienen kan ook beroep aantekenen. Als het bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld kan een belanghebbenden ook tegen die wijziging beroep indienen.

De verschillende fasen van het bestemmingsplannen worden ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Via deze site zijn de bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar.