Planschade

Is de waarde van uw pand gedaald door een planologische maatregel zoals een wijziging of afwijking van het bestemmingsplan? Dan is er mogelijk sprake van planschade en heeft u misschien recht op planschadevergoeding.

Voorwaarden

U heeft recht op een schadevergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent eigenaar van de woning of het pand. Als u huurder bent, kunt u dus geen verzoek tot planschadevergoeding indienen.
  • U heeft schade geleden door een waardevermindering van uw woning of pand, of uw woongenot is aantoonbaar verminderd.
  • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel.
  • U kon de schade niet voorzien toen u eigenaar werd van het pand.
  • De schade is niet al op andere manier vergoed.
  • U zit binnen de termijn van vijf jaar na het van kracht worden van de planologische maatregel.

Kosten

U betaalt een wettelijk vastgelegd bedrag van € 300,- voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt. Dit geld krijgt u alleen terug als uw claim wordt erkend.

Aanvraag

U kunt planschadevergoeding vragen als de planologische maatregel direct effect heeft op uw woning of pand. Om een verzoek om planschade in te dienen, vult u het aanvraagformulier planschadevergoeding (PDF - 26 kB) in, inclusief een motivatie.

Dit formulier stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders.

In de planschadeverordening zijn regels opgenomen rondom de behandeling van de aanvraag.