Principeverzoek

In een bestemmingsplan leggen we de functie van gronden en gebouwen vast. Als u plannen heeft die niet (geheel) passen binnen deze voorschriften, dan kunt u een principeverzoek indienen. Een principeverzoek houdt in dat u aan het college van burgemeester en wethouders verzoekt een voorlopige uitspraak te doen over de haalbaarheid van een ruimtelijke procedure.

Een principeverzoek is bedoeld voor complexere plannen (o.a. gebruikswijziging) die niet passen in het geldende bestemmingsplan en waarvoor een herziening van bestemmingsplan noodzakelijk is of een projectprocedure moet worden doorlopen. Indien u bouwplannen heeft waarvan u wilt weten of deze voldoet aan het bestemmingsplan, dan kunt u een aanvraag vooroverleg indienen.

Kosten

€ 389,30 (tarief 2023) 

Aanvraag

U kunt een principeverzoek digitaal indienen via het aanvraagformulier bovenaan deze pagina.

In het formulier kunt u de volgende bijlagen uploaden:

  • Een uitgebreide beschrijving en motivatie van het plan (wat bent u van plan en waarom?).
  • Een inrichtingsschets van de huidige en gewenste situatie (op minimale schaal 1: 1000).
  • Foto’s van het bestaande bouwwerk en de omliggende omgeving.

Voordelen principeverzoek

Het doorlopen van ruimtelijke procedures (o.a. projectprocedure en herzien bestemmingsplan) zijn procedures die veel tijd in beslag nemen en kostbaar zijn. Aanvragen moeten goed onderbouwd zijn met diverse (milieu)onderzoeken om aan te tonen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Het voordeel van het vooraf indienen van een principeverzoek is dat u uw plannen niet tot in detail hoeft uit te werken en nog geen kosten hoeft te maken voor de bijbehorende (milieu)onderzoeken. Het principeverzoek wordt afgesloten met een principe-uitspraak. Is deze positief, dan kunt u uw plan verder (laten) uitwerken en vervolgens de officiele ruimtelijke procedure opstarten.

Geen bezwaar en beroep mogelijk

Onze reactie op uw principeverzoek bevat o.a. informatie over ons standpunt of wel of geen medewerking wordt verleend, op welke wijze eventueel medewerking wordt verleend (procedure) en welke gegevens u daarvoor moet aanleveren. De reactie op uw principeverzoek bevat alleen informatie en is daarom geen besluit waartegen bezwaar of beroep kan worden ingediend. Ook is het antwoord op een principeverzoek een momentopname. Toekomstige wijzigingen in beleid en regelgeving kunnen namelijk tot een andere uitkomst aanleiding geven. Aan de reactie op uw principeverzoek kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.