Ruimtelijke procedures

Als een bepaalde ontwikkeling niet past, wordt beoordeeld of het via een procedure kan plaatsvinden. Welke procedure gekozen wordt, zal met u of uw adviseur worden overlegd.

Een ruimtelijke procedure wordt met name gevolgd voor:

  • aanvragen omgevingsvergunning die niet in het bestemmingsplan passen;
  • bepaald gebruik dat niet toegestaan is;
  • compleet nieuwe initiatieven.

Principeverzoek indienen

Als u plannen heeft die niet in het omgevingsplan passen, kunt u een principeverzoek indienen. Het college van B&W zal dan een principestandpunt innemen over uw verzoek.

Omgevingswet

De Omgevingswet kent een aantal procedures om van omgevingsplan af te wijken. Bij de beoordeling van een aanvraag bepaalt de gemeente welke procedure gevolgd kan worden. U kunt contact opnemen met de behandelaar van uw aanvraag voor informatie over de te volgen procedure.

Procedures

Binnenplanse afwijking

In de regels van het omgevingsplan zelf staat waarvoor, op welke manier en tot welke grenzen de gemeente kan afwijken. Dit heet een binnenplanse omgevingsplanactiviteit.

Buitenplanse afwijking

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet in het omgevingsplan past en er ook geen mogelijkheden zijn om deze ontwikkeling mogelijk te maken, beoordeelt de gemeente of het wenselijk en mogelijk is om met een buitenplanse afwijking, de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (kortweg bopa), medewerking te verlenen aan het plan. Meer informatie over de bopa kunt u vinden op: BOPA op hoofdlijnen | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Wijziging omgevingsplan

De raad kan een omgevingsplan wijzigen door bijvoorbeeld een gebied aan te passen en/of regels. Meer informatie hierover kunt u vinden op: Procedure voor het wijzigen van een omgevingsplan | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)