Kennisgeving voorbereiding en voorontwerp bestemmingsplan Oeveraseweg 2 Havelte

Vanaf 10 september 2020 tot en met 21 oktober 2020 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht geven burgemeester en wethouders kennis dat zij een bestemmingsplan hebben voorbereid voor het perceel Oeveraseweg 2 in Havelte. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.057PHOeverasewgHVT-0001 voorziet in de vestiging van een onbemand tankstation en 2 oplaadpunten voor elektrische voertuigen op het perceel Oeveraseweg 2 te Havelte. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld en klaar om in procedure te worden gebracht.

Ter inzage

In verband met de coronacrisis is het alleen mogelijk het voorontwerpbestemmingsplan op afspraak in te zien. Wij verzoeken u het voorontwerpplan vanaf 10 september 2020 tot en met 21 oktober 2020 digitaal te bekijken en alleen naar het gemeentehuis te komen indien strikt noodzakelijk en op afspraak.

Digitaal

Het voorontwerpbestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Inspraak

Vanaf 10 september 2020 tot en met 21 oktober 2020 kan een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Een schriftelijke reactie stuurt u aan burgemeester en wethouders van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 273251 vermelden. Een mondelinge reactie kan momenteel alleen telefonisch. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer 14 0521.

Contact

Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.