Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreid sportpark Havelte

Vanaf 10 mei 2024 tot en met 20 juni 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 1e lid onder a sub 3 Wabo een uitgebreide omgevingsvergunning met planidentificatienummer NL.IMRO.1701.AFW564HAV42194220-0001 willen verlenen voor het herinrichten van het sportpark en het vernieuwen van de accommodatie op het kadastrale perceel gemeente Havelte, sectie I, perceelnummers 4219 en 4220. Het gaat om de V.V. Havelte.

Inzage

De stukken kunnen vanaf 10 mei 2024 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u de stukken digitaal te bekijken.

Digitaal

De stukken zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Zienswijze

Vanaf 10 mei 2024 tot en met 20 juni 2024 kan een ieder een zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan het college van Westerveld, Postbus 50, 7970 AB Havelte. Graag het zaaknummer 2023-026018 vermelden. Voor een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0521. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.