Vastgesteld bestemmingsplan Oeveraseweg 27 Havelte’

Vanaf 1 mei 2024 tot en met 12 juni 2024 ter inzage.

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 26 maart 2024 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Oeveraseweg 27 Havelte’ ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.057PHOeverasewg27H-0002. Het bestemmingsplan wijzigt de ligging van het bouwvlak van het ter plaatse gevestigde bedrijf Recycling Westerveld binnen de bestaande bedrijfsbestemming. De oppervlakte van het bouwvlak wordt niet vergroot.

Inzage

Het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan vanaf 2 mei 2024 op afspraak worden ingezien. Wij verzoeken u het plan digitaal te bekijken. 

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.omgevingsweg.overheid.nl

Beroep

Vanaf 2 mei 2024 tot en met 12 juni 2024 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag het zaaknummer vermelden.  

Voorlopige voorziening

Het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Als binnen deze termijn een verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Contact

Team Ruimte en Ontwikkeling, telefoonnummer 14 0521.